Kvalitetsarbeid

Norges Bilbransjeforbund har nylig lansert REFLEKTOR – NBFs FORBEDRINGSVERKTØY - et elektronisk system der du får oversikt over kvaliteten i egen bedrift.

Det skal være et kvalitetsstempel å være medlem i NBF, så vi ønsker å bidra til at våre medlemmer blir enda bedre. Vi har derfor laget et verktøy som hjelper bedriftene til å reflektere over flere forhold som påvirker kvaliteten og kan motivere til å forbedre denne.  
Sitat fra medlem som har svart på undersøkelsen "meget nyttig og gir mange gode refleksjoner."

Det er nødvendig å kartlegge kvaliteten i bedriften for å kunne gjøre forbedringer. Det er også nyttig for NBF å vite hvor evt. medlemmene har utfordringer slik at vi kan hjelpe medlemmene der hvor skoen trykker- sier Heidi Chr. Lund HMS- og Kvalitetssjef i NBF. Så ved å svare på undersøkelsen er din bedrift med på å styrke bilbransjen. Vinn-Vinn-Vinn.

Reflektor er en elektronisk egenevaluering av kvaliteten til bedriften. Du vil få tilgang til veiledning dersom egenevalueringen viser at det er forbedringspotensial.

Med dagens teknologiske utvikling, skjer endringene raskere enn før og det blir dermed viktigere å ha full kontroll i eget hus, slik at bedriften kan tilpasse seg raskere. Det sies ikke lenger at "de store spiser de små, men de raske spiser de trege". Det er viktigere å reflektere over kvaliteten oftere og lage gode rutiner som kan dokumenteres.

REFLEKTOR tar for seg seks området som er beskrevet litt nedenfor.

Kvalitet
En kan utarbeide sitt eget kvalitetsstyringssystem, men det finnes flere aktører på markedet som tilbyr elektroniske systemer tilpasset bilbransjen som forenkler kvalitetsarbeidet. Det viktigste er at en får på plass prosedyrer for alle operasjoner slik at ressursene blir utnyttet mest mulig optimalt. Et kvalitetsstyringssystem bør beskrive virksomheten og hvem som har ulike ansvarsområder. Prosedyrer og rutiner for sentrale prosesser, vedlikehold av utstyr og ajourhold av teknisk informasjon og oppdatering av lovverket. Det er også avgjørende å avdekke avvik/feil som gjøres i ulike prosesser slik at man kan iverksette korrigeringstiltak.

For at virksomheten skal ha lovmessig, effektiv og økonomisk drift, samt fornøyde kunder, må alle prosesser som påvirker disse forholdene være mest mulig optimale.

Kompetanse
Kompetansebehovet i bilbransjen blir stadig større. Det er nødvendig å ha oversikt over de ansattes kompetanse for å kunne vurdere bedriftens behov for kompetansepåfyll. Målet er at bedriftens kompetanse er på nivå med kompetansebehovet til enhver tid. Hvis ikke må kompetansehevings tiltak iverksettes. Endring i kompetansebehovet kan medføre at strategien til bedriften må endres.

I lovverket som bilverkstedene skal innfri er det krav om oversikt over ansattes kompetanse. I bedriftens kvalitetsstyringssystem bør derfor de ansattes kompetanse komme klart og tydelig frem.

Underleverandør
For å sikre god kvalitet bør en ha kontroll på hele verdikjeden så langt det er mulig. NBF får fra tid til annen tilbakemelding fra myndighetene Statens Vegvesen og andre om at seriøse aktører bruker underleverandører som ikke følger lover og regler. Dette er moralsk alvorlig, og kan også være direkte ulovlig.

Veiledere for bestilling av underleverandører er utarbeidet på flere områder. Her finner du en som er utarbeidet med tanke på forhandlere som bruker bilskadeverksted som underleverandør: klikk her og en er laget av Fellesforbundet og NBF: klikk her

Personal
En av de viktigste ressursene til en bedrift er de ansatte. All den kompetansen de besitter både i form av formell og uformell kunnskap har stor verdi for selskapet. Å ta vare på de ansatte er en god investering og rekruttering av ansatte er krevende og dyrt.  Det er avgjørende å påse at de ansatte har de hjelpemidlene og den kompetansen de trenger for å utføre en jobb på en sikker måte på kort og lang sikt. Når arbeidsforholdene er gode, skapes det et godt arbeidsmiljø. Når de ansatte trives, gjør de en god jobb og blir stolte av jobben sin. Stolte ansatte er de beste ambassadører en bedrift kan ha. Rutiner for hvordan de ansatte skal følges opp er en del av kvalitetsarbeidet.

Kunde
God kundepleie bidrar til at bedriften får et godt renomme. I en mer digitalisert verden blir den personlige kontakten enda viktigere for å beholde kunden. Kundene er mer opplyste og stiller høyere krav til produkt og service. Kundene er ikke så lojale som tidligere, så derfor må bedriftene jobbe mer for å knytte kundene til seg. Hovedkontakten med kunden vil komme til å gå mer via bilen og da må denne plattformen utnyttes på riktig måte. Det er nødvendig å ha gode rutiner om en skulle komme i uoverensstemmelse med kunden. God håndtering av en konflikt er avgjørende for om kunden blir fornøyd og vil snakke positivt om bedriften i etterkant. NBF har flere advokater som rådfører medlemmene på en god måte. NBF holder jevnlig kurs.

HMS
Helse, miljø og sikkerhet omfatter å ha sikre arbeidsplasser som ikke skader de ansatte psykisk eller fysisk eller gjør skade på yter miljø. Et godt HMS-arbeide er hvor alle disse forholdene er godt implementert i hele bedriftens kvalitetssystem. Gode risikovurderinger ligger til grunn for et systematisk HMS arbeide. De fleste digitale endringer vil medføre noen endringer av en arbeidsprosess og kan kreve organisatoriske endringer. Når endringene er implementert på en god måte, kan driften bli mer effektiv og mer økonomisk lønnsom.

Alle daglig ledere i NBF skal ha mottatt en e-post med en unik lenke for sin bedrift. Har du ikke mottatt denne, ta kontakt med Heidi.lund@nbf.no  eller firmapost@nbf.no

Les mer om REFLEKTOR her.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo