MYSBY6 tilbake på sporet

I september 2016 valgte den svenske bilbransjeorganisasjonen (MRF) å trekke seg fra den nordiske skadetidsstudien, MYSBY6. Forutsetningene for det nordiske samarbeidsprosjektet ble dermed drastisk endret og etter kort tid valgte også NBF og Finsk bilbransje (AKL) å trekke seg fra samarbeidet.

Etter at prosjektet sporet av høsten 2016 ser det endelig ut til at MYSBY6 er på vei tilbake på sporet igjen.

Blant annet under årets Skade/lakk-konferanse i april informerte MRF om hvorfor de valgte å trekke seg fra MYSBY6 i september 2016.

MYSBY6 inkluderer tidsstudier av 15 bilskadeverksteder fordelt i de nordiske landene, hvorav 6 svenske verksteder. I realiteten påvirket derfor MRF sin beslutning 40% av studieandelen og endret forutsetningene for det nordiske samarbeidet så drastisk at også NBF og AKL valgte å trekke seg fra prosjektet.

CAB Group AB (CAB) er prosjektleder og de har i tiden fra september 2016 til april 2017 gjennomført en rekke møter med forsikringsbransjen og bilbransjen i Sverige for å finne en løsning på de aktuelle MYSBY6-problemene. Den 6. april i år ble det klart at man i Sverige hadde funnet en løsning i form av flere kompromissforslag som man ønsket at partene i Norge og Finland også skulle ta stilling til. Norge og Finland ble også bedt om å ta stilling til hvorvidt den svenske løsningen innebar at man på nytt ville tilslutte seg det nordiske prosjektsamarbeidet eller ikke.

Den svenske løsningen innebærer i korte trekk at man gjennom kompromissløsninger har blitt enige om hvordan kritiske studieområder skal håndteres når studiedataene analyseres og resultatene utarbeides. De kritiske studieområdene som inngår i kompromissforslaget er i hovedsak knyttet til arbeid med kvalitetssikring, rengjøring av verksted og håndtering av reparasjonsmanualer.

I Finland besluttet man relativt raskt både å støtte de nevnte kompromissforslagene og si ja til videre deltakelse i prosjektet. NBF har gjort samme vurdering, men hatt behov for å bruke vesentlig mer tid. NBF har diskutert den svenske løsningen i to møter med faggruppen skade/lakk og i tillegg har NBF sammen med faggruppen gjennomført eget møte med CAB for å få avklart en rekke detaljer.

Den 29. juni var NBF sin formelle beslutning klar og vi informerte da CAB om at "… NBF tilslutter seg de svenske kompromissforslagene og vi ønsker å gjenoppta vår deltakelse i MYSBY6-prosjektet …".
Tilbakemeldingen inkluderte også en rekke kommentarer knyttet til hvordan enkeltelementer i MYSBY6 bør håndteres i det gjenstående arbeidet.

I forbindelse med NBF sin beslutningsprosess har det blitt klart at Finans Norge, som representerer norsk forsikringsbransje, ikke gir 100% støtte til de svenske kompromissforslagene. Punktene som Finans Norge ikke støtter er av mer prinsipiell karakter og etter NBF sin oppfatning representerer ikke de ulike beslutningene til NBF og Finans Norge noen dramatisk uenighet. Den prinsipielle forskjellen er allikevel viktig og CAB har derfor uttalt at de nå vil ta initiativ til et møte der NBF, Finans Norge og CAB kan drøfte de prinsipielle synspunktene nærmere. Samtidig som CAB ønsker å møte de norske partene har de også varslet at de planlegger nytt møte i den nordiske prosjektgruppen i Stockholm 27. september.

MYSBY6 har betydning for hele skadebransjen siden resultatene av tidsstudien påvirker tidsnivået på skadereparasjoner kalkulert i DBS. Som nevnt har NBF gjort grundige vurderinger og brukt tid på sin beslutningsprosess, og vi føler oss sikre på at de vurderinger- og beslutninger som er gjort i forbindelse med MYSBY6 er riktige. I den anledning er det viktig å trekke frem vår faggruppe skade/lakk og den uvurderlige nytten NBF har av å kunne rådføre seg med denne gruppen i saker som dette.

Riktig nok er det litt for tidlig å trekke endelige konklusjoner, men i det sommerferien senker seg over NBF er det grunn til å tro at det varslede nordiske møte i Stockholm 27. september, nøyaktig ett år etter at prosjektet sporet av, vil bekrefte at MYSBY6 er på vei tilbake på sporet igjen.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo