Revidert nasjonalbudsjett

Det kom ingen endringer av praktiske konsekvenser for bilbransjen i revidert nasjonalbudsjett for 2017. Regjeringen varsler at eventuelle endringer for ladbare hybrider kommer først i Statsbudsjettet for 2018.

I Statsbudsjettet for 2017 ba Stortinget om at regjeringen skulle vurdere engangsavgiften for ladbare hybrider. Det er ingen endringer i revidert, men regjeringen varsler at det kan komme endringer i Statsbudsjettet for 2018.. Årsaken til at avgiftsendringer for ladbare hybrider er skjøvet til er praktiske. Verken Skatteetaten eller Statens vegvesen har data eller systemer som gjør en ny modell mulig på nåværende tidspunkt.

Vedrørende ny kjøresyklus og typegodkjenning. Regjeringen varsler også at for 2017 og 2018 skal utslipp av CO2 målt etter eksisterende metode. Fra 2019 skal utslipp målt etter ny metode legges til grunn. For utslipp av NOx vil den verdi som er tilgjengelig brukes i avgiftsberegning, det vil betyd at utslipp målt etter ny kjøresyklus vil legges til grunn for kjøretøy med utslippsmåling etter denne metoden. Regjeringen antar at dette vil medføre en liten avgiftsøkning.

For øvrig legges engangsavgiften for motorsykler om ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Endringen anslås å være om lag provenynøytral. Endringen skal gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2017.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo