Veiledning om kontantforbudet etter endringene i Hvitvaskingsloven

Skatteetaten har nå kommet med en veileder om kontantforbudet som kom i fjor. Forhandlere av gjenstander, kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner.

NHO har tidligere tatt opp med Stortinget at forhandlerne trenger veiledning for å avklare mulige gråsoner, slik at de vet hva slags betalinger de skal avvise. Stortinget har støttet NHO i dette, og siden Skattedirektoratet er kontrollinstans, har NHO bedt dem om å lage en slik veileder. Denne foreligger nå.

Se veilederen her.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Hvitvaskingsloven) ble tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innførte et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter. Fra samme tidspunkt vil forhandlere av gjenstander ikke lenger være underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning.

Hovedformålet med bestemmelsen er å forhindre og redusere risikoen for hvitvasking ved kontantkjøp og forhindre at forhandlere kan misbrukes til hvitvaskings- og terrorformål. En gevinst er at kontantforbudet vil bidra til å motvirke svart økonomi og skattesvik.

Kontantforbudet i Hvitvaskingsloven § 4 a retter seg mot forhandlere av gjenstander. Med "forhandler" menes alle næringsdrivende, også innbefattet auksjonsholdere og andre profesjonelle mellommenn. Kontantforbudet gjelder alle næringsbransjer som selger varer. Salg mellom privatpersoner rammes ikke, kun ervervsmessige salg.

Det er verdt å merke seg at forbudet gjelder uavhengig om betalingen skjer i én eller flere operasjoner. Kontantforbudet og beløpsgrensen kan ikke omgås ved at oppgjøret skjer i flere delbetalinger. Kjernen i forbudet er tilfeller der vare og kontanter utveksles samtidig, og det sentrale ved vurderingen er hva som er én transaksjon. Eksempelvis vil avbetaling for én vare rammes av forbudet, slik at den samlede betalingen for varen ikke kan bestå av kr 40 000 eller mer i kontanter.

Beløpsgrensen for kontantvederlag gjelder kjøp av gjenstander. Med "Gjenstander" menes alle fysiske ting, men omfatter også eksempelvis gavekort. Kontantforbudet gjelder også transaksjoner hvor flere gjenstander kjøpes samtidig, selv om verdien av en enkeltgjenstand er under kr 40 000.

Forbudet gjelder heller ikke for salg av tjenester. For de tilfeller en vare selges samtidig eller sammen med en tilhørende tjeneste som f.eks. levering og montering, må det skilles mellom verdien av gjenstandene og tjenesteytelsen. Kontantbetalingen for varene kan ikke overstige kr 40 000.

Se veilederen her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring