Søk

Bemanningsbyrådirektivet trer i kraft 1. januar 2013!

Implementeringen av direktivet vil medføre endringer for bedrifter som leier inn arbeidskraft.

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer er også aktuelt for bilbransjen, derfor er det helt nødvendig for bedriftene å sette seg inn i de nye reglene og endringene de medfører.

De nye bemanningsbyråreglene gjelder ikke i forbindelse med ordinær ansettelse av vikarer eller midlertidige ansettelser som ikke kan knyttes til vikarbyråvirksomhet.

Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier. I tillegg innføres også en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Parallelt med endringene i arbeidsmiljøloven, vil det også gjøres endringer i tjenestemannsloven og ferieloven.

For bilbransjen er det verdt å merke seg følgende endringer:

  • Likebehandlingsprinsippet: Innleid arbeidskraft skal behandles likt som ansatte hos innleier. Dette vil si at den innleide arbeidstakeren minst skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt for å utføre samme arbeid. Pensjon unntas. Sykepenger anses ikke som vederlag for arbeid og omfattes heller ikke.
  • Alt som kan knyttes til begrepet vederlag for arbeid omfattes – fastlønn, prestasjonslønn smuss- og skifttillegg mv. Bonus knyttet til den enkeltes arbeidsinnsats skal også omfattes.
  • Innleide arbeidstakere skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester som øvrige ansatte. Unntak: Ikke slik tilgang dersom "objektive" grunner tilsier noe annet (for eksempel at enhver ansatt i bedriften (også innleide) må ha jobbet en viss periode i innleiebedriften før vedkommende kan nyte godt av personalrabatter, tilgang til firmahytte mv.)
  • Både utleie- og innleiebedriften har en gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre.
  • Informasjonsplikt overfor tillitsvalgte.
  • De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår.
  • Både utleie- og innleiebedriften har taushetsplikt om opplysninger som gis i forbindelse med innleieforholdet. Det samme har de tillitsvalgte.

Her kan du lese mer om de viktigste endringene.

Her er svar på de mest aktuelle spørsmålene.

Arbeidsdepartementets informasjon om vikarbyråansatte

Sett deg godt inn i reglene dersom du skal benytte deg av innleid arbeidskraft i fremtiden.

Er du NBF-medlem og har du spørsmål ta kontakt med vår arbeidsrettsadvokat Hans Tore Hagland på tlf: 930 32 593, eller e-post: hans.tore.hagland@nbf.no

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo