Søk

Krav til aktivitetsplikt innen 8 uker for arbeidstaker som er sykmeldt – arbeidsgivers plikter

Enkelte NHO-medlemmer har i den siste tiden fått henvendelser som gjelder arbeidsgivers refusjon av sykepenger fra NAV. Situasjonen er at NAV i noen tilfeller ikke har refundert sykepenger hvor disse er forskuttert av arbeidsgiver.

Bakgrunnen for dette er at NAV hevder at arbeidsgiver ikke har gjort nok for å følge opp og tilrettelegge for arbeidstaker under sykefraværet og/eller kan dokumentere oppfølgning.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Arbeidsgiver plikter å følge opp ansatte som er blitt sykmeldt ved å forsøke å finne løsninger som gjør det mulig for disse å utføre hele eller deler av sin jobb etter individuell tilrettelegging. Allerede etter 4 uker skal det som hovedregel foreligge en skriftlig oppfølgingsplan som skal vise hva som er vurdert og gjennomført av tilrettelegging for den sykmeldte.

Det er lovens krav om at arbeidstaker skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet helt eller delvis og seneste innen 8 uker, for å få sykepenger, som har utløst NAVs krav til dokumentasjon fra arbeidsgivere. NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen. Det kan også gis unntak dersom sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Det er derfor viktig at våre medlemsbedrifter følger lovens krav til dokumentasjon, oppfølgning og tilrettelegging for sykmeldte.

Kravet til dokumentasjon overfor NAV

For det tilfelle at det ikke har vært/er mulig å tilrettelegge for arbeidstaker i samsvar med ovennevnte, er det svært viktig å dokumentere forholdet og eventuelt det samarbeidet arbeidsgiver har hatt med sykmeldende lege eller bedriftshelsetjenesten ovenfor NAV. På den måten vil arbeidsgiver unngå å tape forskutterte sykepenger.

Dersom arbeidsgiver ikke får refusjon anbefaler vi å klage på vedtaket dersom arbeidsgiver kan vise til at lovens krav til oppfølgning og eventuelt det som er foretatt i forhold til tilrettelegging er gjennomført.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring