Søk

Tariffoppgjøret 2015 – Biloverenskomsten - lokale forhandlinger

NHO, LO og YS har kommet til enighet i årets mellomoppgjør. De lokale forhandlingene kan nå formelt begynne.

I år ble det ikke gitt noe generelt tillegg. Lavlønnstillegget berører ikke bilbransjen.  Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, arbeidskraftssituasjon og fremtidsutsikter

Moderasjon vil være viktig i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger.

Les mer om oppgjøret her.

 

Tariffoppgjøret 2015 – Biloverenskomsten - lokale forhandlinger

NHO, LO og YS har formelt godkjent forhandlingsresultatet i årets mellomoppgjør (som bare omhandlet lønn og ikke tekstendringer i tariffavtalene). Det betyr at de lokale forhandlingene nå formelt kan begynne. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon. Moderasjon vil også være viktig i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger (les mer om lønnsoppgjøret her).

 

Resultatet av forhandlingene

Økonomi:

  • I år ble det ikke avtalt noe generelt tillegg til de ansatte innenfor Biloverenskomstens tariffområde. Det betyr at det ikke blir gitt noe sentralt tillegg før de lokale forhandlingene
  • Lavlønnstillegget på kr. 1,75 berører ikke bilbransjens tariffområder eller eventuelle individuelle lønninger i bransjen.

 

Fremdeles moderasjon

Lønnsnivået i Norge er svært mye høyere enn hos våre nærmeste handelspartnere. Det reduserer vår konkurranseevne, og derfor er det igjen behov for et moderat oppgjør.

I det sentrale oppgjøret mellom NHO og LO er det anslått en total ramme på 2,7 %. Tallet er også retningsgivende for Biloverenskomsten. Og tallet i den anslåtte rammen inkluderer overhenget for Biloverenskomsten på 1,1 % (effekten av fjorårets lønnsoppgjør i dette kalenderåret), og lavlønnstillegget – som ikke berører de ansatte i bilbedriftene. I rammen vil også være de mulige lokale lønnstilleggene samt alle andre former for lønnsvekst i bedriftene (f.eks økning av kompetanse- og ansiennitetstillegg).

Basert på ovennevnte, vil et sannsynlig resultat i de lokale forhandlingen for bilbransjen (Biloverenskomstens tariffområde) i 2015 kunne bli en timelønnsvekst på mellom 1,2 % og 1,6 %.

De lokale forhandlingene kan nå starte.  Det slås fast i Biloverenskomsten § 7 pkt. 4, at det én gang hvert avtaleår skal føres forhandlinger om en eventuell regulering av fortjenestenivået.

NB: Bestemmelsen omhandler ikke endringer av selve lønnssystemet. Forhandlinger om endringer av bedriftens lønnssystem kan også diskuteres når de lokale forhandlingene er i gang. Vi anbefaler likevel at partene forhandler om eventuelle endringer i lønnssystemet som sådan utenom tidspunktet for de lokale forhandlingene.

 

Grunnlaget for lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene skal baseres på en samlet vurdering av de fire kriteriene:

  • Bedriftens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne.

I tillegg kommer den aktuelle arbeidskraftsituasjonen som også er et relevant moment å bruke i henhold til Biloverenskomsten.

Innholdet i de «fire kriteriene» er velkjente i bransjen, og de tillitsvalgte skal kjenne til kriteriene. Men ledelsen må beskrive kriteriene på en så forståelig måte. Momenter: Hva er de vesentlige faktorene i bedriftens økonomi? Hvordan er produktiviteten? Hva avhenger bedriftens konkurranseevne av? Hvilke forhold påvirker bedriftens fremtidsutsikter?

Kriteriene danner utgangspunktet for eventuelle lønnskrav og tilbud. Husk også i denne sammenheng at virkningen av fjorårets tariffoppgjør – det såkalte overhenget – i seg selv allerede har gitt en lønnseffekt for de ansatte med virkning for inneværende år.

 

Effekten av "overhenget"

Et eksempel på effekten av overhenget i en bilbedrift:

Partene i bedriften ble enige om kr. 4 i et lokalt lønnstillegg med virkning fra 1. juli 2014. Selv om det var delvis "snøen som falt i fjor", vil 2 av de kronene ha en direkte virkning på den enkeltes årslønnsvekst for 2015. De ansatte har dermed allerede fått en effekt av oppgjøret i fjor, definert som et overheng på kr. 2 før årets sentrale og lokale forhandlinger.

Overhenget i vårt eksempel beregnes på følgende måte: Kr. 4 x 6 mnd : 12 = Kr. 2. For mer utfyllende info-se http://www.nho.no/loenn-og-tariff/overheng-article4399-69.html.

Det er "lov" å argumentere for at dette overhenget må kunne hensyntas i forbindelse med de lokale forhandlingene i år sammen med den øvrige argumentasjonen knyttet til de fire kriteriene. Man må imidlertid være litt "forsiktig" med argumentasjon om overheng når det gjelder rammen for 2015 fordi det kan være krevende å fortelle de ansatte at de allerede før lønnsoppgjøret begynner nyter godt av lønnseffekten fra i fjor. Dessuten er de ansatte mest opptatt av hva de kan få av "nye penger i kassa" og ikke det som skjedde i fjor.

Husk at en mulig ramme på Biloverenskomstens tariffområde på 2,7 % for 2015 inkl overheng, sentrale og lokale forhandlinger ikke betyr at de ansatte kan forvente å få et lønnstillegg i den størrelsesorden på toppen av den lønnen de har i dag. Rammen på 2,7 % er bare en indikasjon på hva lønnstilleggene vil kunne bli samlet i 2015, og har ikke noe med nivået på hva et eventuelt lønnstillegg skal være i den enkelte bedrift. Lønnstillegget i den enkelte bedrift vil derfor måtte beregnes på følgende måte:

  1. Bedriftens overheng fra 2014 i kr/prosent
  2. Et eventuelt lokalt tillegg iht de fire kriteriene

 

Forhandlingsprosessen

Det er viktig at du som arbeidsgiver kontinuerlig sørger for informasjon om hvordan bedriftens økonomiske status er. Forståelse for bedriftens situasjon vil skape en felles oppfatning av den økonomiske virkeligheten. Forhåpentligvis gir det et bedre grunnlag for å bli enige i de lokale lønnsoppgjørene.

Sørg også for at de tillitsvalgte og øvrige ansatte får nødvendig informasjon om de lokale forhandlingene før de formelt begynner. Avklar tidlig hvem som skal forhandle på vegne av klubben, og hvilke fullmakter de tillitsvalgte har fått fra sine medlemmer.

Tips: Viktig at de tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at forhandlingsløsning kan oppnås så tidlig som mulig, og uten at alle medlemmene må høres i et hvert spørsmål som oppstår i forbindelse med forhandlingene.

Det er ikke noe i veien for at bedriften tar hensyn til mulige negative virkninger faste lønnstillegg kan ha på lengre sikt. Det kan derfor gis engangsbeløp i stedet for regulære lønnstillegg for å redusere denne negative virkningen.

            Utvikling
Stilling Antall Total lønn Grunnlønn Bonus       Ureg        2013-1014
Lagermedarbeider 455 232,32 216,57 12,52 3,23 2,84%
Overflatebehandler 166 225,48 206,81 14,57 4,10 2,34%
Bilskadereparatør 638 231,10 207,32 18,47 5,31 1,23%
Bilmekaniker 4122 224,56 208,22 10,02 6,32 1,95%
Bilklargjørere 371 193,94 178,01 12,55 3,38 1,50%
Totalt 5752 223,94 206,77 11,46 5,71 1,83%

 

Et råd til slutt:

Vær oppmerksom på bestemmelsene om dagsing i Biloverenskomsten!

Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet.

I bedrifter som er bundet av tariffavtale – Biloverenskomsten – kan de organiserte varsle såkalt dagsing. Det innebærer at de som jobber innenfor verkstedet og delelageret én måned etter at uenighetsprotokoll er laget, og etter at en av partene har krevet avholdt et organisasjonsmessig møte, kan gå ned til 45 % arbeidsytelse og med tilsvarende lønn. Dette kan kalles en tariffavtaleregulert ”gå-sakte-aksjon”. Men de ansatte være på jobb hele dagen. Reglene finner vi i Biloverenskomsten § 7.

Det må understrekes at de organiserte altså ikke kan gå til oppsigelse av lønnsavtalen/varsle dagsing før det er avholdt et organisasjonsmessig møte mellom NBF og Fellesforbundet hvis en av partene skulle ønske det. Men bedriften/de tillitsvalgte må kreve dette møtet snarest etter at det konstateres uenighet mellom partene –”uten ugrunnet opphold” (det betyr at forhandlingene bør gjennomføres i løpet av maks en 10 dagers periode etter at uenigheten har oppstått).

Bedriften vil i kraft av sin styringsrett kunne utbetale det tilbudte beløpet i de lokale forhandlingene dersom ingen av partene innen rimelig tid "forfølger videre" uenigheten som er nedfelt i protokollen.

Det er sjelden at slike dagsingsaksjoner oppstår, men vær "føre var"! Kostnadene for både bedrift og ansatt kan bli store dersom slike aksjoner skulle oppstå.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo