Søk

Tariffoppgjøret 2016 – Biloverenskomsten - lokale forhandlinger

Fellesforbundet har formelt godkjent forhandlingsresultatet i årets tariffoppgjør. Det betyr at de lokale forhandlingene nå formelt kan begynne. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon. Moderasjon vil også være viktig i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger.

Resultatet av forhandlingene:

Økonomi og endringer i Biloverenskomsten

 • I år (som i 2015) ble det ikke avtalt noe generelt tillegg til de ansatte innenfor Biloverenskomstens tariffområde. Det betyr at det ikke blir gitt noe sentralt tillegg før de lokale forhandlingene
 • Ny minstesats for smusstillegget per mønstret time blir kr. 6,40 per time, og ny sats for arbeid med større enheter blir kr. 7,60 per time (BO § 12 pkt. 1.2 a og 2.)
 • I tillegg ble minstelønnssatsene, satsene for skiftarbeid og satsene for ubekvem ordinær arbeidstid økt med 5,2 %. Satsøkningene er for hele toårsperioden 2014-2016

Viktig å huske på i forhandlingene:

 • Moderasjon: årsaken til at det ikke gis et generelt tillegg er utfordringene i norsk økonomi. Norges høye lønnsnivå reduserer vår konkurranseevne og det er derfor behov for et moderat oppgjør.
 • Smusstillegget og tillegg for arbeid med større enheter: disse tilleggene går til alle ansatte i svært mange bedrifter. Tilleggene skal beregnes som en del av den totale lønnsjusteringen.
  • Eksempel: Dersom bedriften for eksempel gir 1 % i lønnsøkning til de ansatte, vil kostnaden bli denne prosentøkningen opp fra det nivået de hadde før + 0,2 % (økning smusstillegg mv) – tilsammen 1,2 %.
 • De fire kriteriene skal være utgangspunktet for forhandlingene – disse bør ledelsen nøye gjennomgå og forklare i forhandlingene:
  • Bedriftens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter - husk at makroøkonomiske utsikter er usikre. Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil øke og det vil være en lav vekst i økonomien. Dette vil også kunne påvirke bilbransjen.
  • Konkurranseevne
 • Et mindre presset arbeidsmarked er også relevant å ta inn i vurderingene.
 • Forhandlingsprosessen: skape forståelse for bedriftens situasjon og etabler en felles oppfatning av bedriftens økonomiske status. Sikre tillitsvalgte og ansatte nødvendig informasjon før forhandlingen starter. I tillegg:
  • Avklar hvem som skal forhandle på vegne av klubben
  • Viktig at tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at enighet kan oppnås så tidlig som mulig uten at alle medlemmer må høres i alle spørsmål.
  • Dersom faste lønnstillegg kan gi store negative virkninger på lengre sikt er det mulig å gi engangsbeløp som et alternativ.
 • Være oppmerksom på bestemmelsene om dagsing:
  • Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet.
  • I bedrifter som er bundet av tariffavtale – Biloverenskomsten – kan de organiserte varsle såkalt dagsing. Det innebærer at de som jobber innenfor verkstedet og delelageret én måned etter at uenighetsprotokoll er laget, og etter at en av partene har krevet avholdt et organisasjonsmessig møte, kan gå ned til 45 prosent arbeidsytelse og med tilsvarende lønn. Dette kan kalles en tariffavtaleregulert ”gå-sakte-aksjon”. Men de ansatte være på jobb hele dagen. Reglene finner vi i Biloverenskomsten § 7.

Les mer utfyllende i det videre:

Fremdeles moderasjon
Lønnsnivået i Norge er svært mye høyere enn hos våre nærmeste handelspartnere. Det reduserer vår konkurranseevne, og derfor er det igjen behov for et moderat oppgjør.

I det såkalte frontfagsoppgjøret mellom Norsk industri og Fellesforbundet er det anslått en total ramme på 2,4 %. Tallet er også retningsgivende for Biloverenskomsten. Og tallet i den anslåtte rammen inkluderer overhenget for Biloverenskomsten på 1,3 % (effekten av fjorårets lønnsoppgjør i dette kalenderåret). I rammen vil også være de mulige lokale lønnstilleggene samt alle andre former for lønnsvekst i bedriftene (f.eks økning av kompetanse- og ansiennitetstillegg).

Les mer om resultatet på nettsidene til Norsk Industri

Basert på ovennevnte, vil et sannsynlig resultat i de lokale forhandlingen for bilbransjen (Biloverenskomstens tariffområde) i 2016 kunne bli en timelønnsvekst på ca. 1 % målt på hele året. Dette skal skje i samsvar med de fire kriteriene i den enkelte medlemsbedrift i NBF. Det er altså den enkelte bedrift som må vurdere om det er grunnlag for å gi et lokalt lønnstillegg.

De lokale forhandlingene kan nå starte. Det slås fast i Biloverenskomsten § 7 pkt. 4, at det én gang hvert avtaleår skal føres forhandlinger om en eventuell regulering av fortjenestenivået.

NB: Bestemmelsen omhandler ikke endringer av selve lønnssystemet. Forhandlinger om endringer av bedriftens lønnssystem kan også diskuteres når de lokale forhandlingene er i gang. Vi anbefaler likevel at partene forhandler om eventuelle endringer i lønnssystemet som sådan utenom tidspunktet for de lokale forhandlingene.

Grunnlaget for lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene skal baseres på en samlet vurdering av de fire kriteriene:

 • Bedriftens økonomi
 • Produktivitet
 • Fremtidsutsikter
 • Konkurranseevne

I tillegg kommer den aktuelle arbeidskraftsituasjonen som også er et relevant moment å bruke i henhold til Biloverenskomsten.

Innholdet i de «fire kriteriene» er velkjente i bransjen, og de tillitsvalgte skal kjenne til kriteriene. Men ledelsen må beskrive kriteriene på en så forståelig måte som mulig.  Momenter: Hva er de vesentlige faktorene i bedriftens økonomi? Hvordan er produktiviteten? Hva avhenger bedriftens konkurranseevne av? Hvilke forhold påvirker bedriftens fremtidsutsikter?

Årets lokale forhandlinger

En mulig ramme på Biloverenskomstens tariffområde på 2,4 % for 2016 inkl overheng, sentrale og lokale forhandlinger betyr ikke at de ansatte kan forvente å få et lønnstillegg i den størrelsesorden på toppen av den lønnen de har i dag. Rammen på 2,4 % er bare en indikasjon på hva lønnstilleggene vil kunne bli samlet i 2016, og har ikke noe med nivået på hva et eventuelt lønnstillegg skal være i den enkelte bedrift. Lønnstillegget i den enkelte bedrift vil derfor måtte beregnes på følgende måte:

 • 0,2 % av rammen på 2,4 % er de såkalte tekniske endringene i Biloverenskomsten, som smusstillegg og andre satsøkninger. Denne summen, vil være en kostnad bedriftene uansett vil få. Og denne summen må anses som gitt gjennom de forbundsvise forhandlingene.
 • Et eventuelt lokalt tillegg med virkning fra den datoen partene blir enige iht de fire kriteriene.

Dersom bedriften for eksempel gir 1 % i lønnsøkning til de ansatte, vil kostnaden bli denne prosentøkningen opp fra det nivået de hadde før + 0,2 % (økning smusstillegg mv) – tilsammen 1,2 %.

Forhandlingsprosessen

Det er viktig at du som arbeidsgiver kontinuerlig sørger for informasjon om hvordan bedriftens økonomiske status er. Forståelse for bedriftens situasjon vil skape en felles oppfatning av den økonomiske virkeligheten. Forhåpentligvis gir det et bedre grunnlag for å bli enige i de lokale lønnsoppgjørene.

Sørg også for at de tillitsvalgte og øvrige ansatte får nødvendig informasjon om de lokale forhandlingene før de formelt begynner. Avklar tidlig hvem som skal forhandle på vegne av klubben, og hvilke fullmakter de tillitsvalgte har fått fra sine medlemmer.

Tips: Viktig at de tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at forhandlingsløsning kan oppnås så tidlig som mulig, og uten at alle medlemmene må høres i et hvert spørsmål som oppstår i forbindelse med forhandlingene.

Det er ikke noe i veien for at bedriften tar hensyn til mulige negative virkninger faste lønnstillegg kan ha på lengre sikt. Det kan derfor gis engangsbeløp i stedet for regulære lønnstillegg for å redusere denne negative virkningen.

Lønnsstatistikk for Norge – og distriktsvise tall

Lønnsstatistikk utarbeides årlig av NHO for NBFs medlemsbedrifter. Denne viser gjennomsnittslønn for fagarbeidere dvs en total timefortjeneste (inklusive bonus, smuss- og skifttillegg). Statistikken omhandler fagarbeidergruppene bilmekanikere, bilskadereparatører, overflatebehandlere, lagermedarbeidere og bilklargjørere.

Les mer om statistikken. (krever innlogging)

Et råd til slutt:

Vær oppmerksom på bestemmelsene om dagsing i Biloverenskomsten!

Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet.

I bedrifter som er bundet av tariffavtale – Biloverenskomsten – kan de organiserte varsle såkalt dagsing. Det innebærer at de som jobber innenfor verkstedet og delelageret én måned etter at uenighetsprotokoll er laget, og etter at en av partene har krevet avholdt et organisasjonsmessig møte, kan gå ned til 45 % arbeidsytelse og med tilsvarende lønn. Dette kan kalles en tariffavtaleregulert ”gå-sakte-aksjon”. Men de ansatte være på jobb hele dagen. Reglene finner vi i Biloverenskomsten § 7.

Det må understrekes at de organiserte altså ikke kan gå til oppsigelse av lønnsavtalen/varsle dagsing før det er avholdt et organisasjonsmessig møte mellom NBF og Fellesforbundet hvis en av partene skulle ønske det. Men bedriften/de tillitsvalgte må kreve dette møtet snarest etter at det konstateres uenighet mellom partene –”uten ugrunnet opphold” (det betyr at forhandlingene bør gjennomføres i løpet av maks en 10 dagers periode etter at uenigheten har oppstått).

Bedriften vil i kraft av sin styringsrett kunne utbetale det tilbudte beløpet i de lokale forhandlingene dersom ingen av partene innen rimelig tid "forfølger videre" uenigheten som er nedfelt i protokollen. 

Det er sjelden at slike dagsingsaksjoner oppstår, men vær "føre var"! Kostnadene for både bedrift og ansatt kan bli store dersom slike aksjoner skulle oppstå.

Ta kontakt med NBFs juridiske avdeling ved Hans Tore Hagland, telefon 930 32 593 eller Henrik O. Melsom, telefon 982 23 812 dersom det skulle være flere spørsmål om tariffoppgjøret.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo