Søk

Elektronisk stoffkartotek for bilbransjen

En bilbedrift møter mange lovkrav, og et av dem er å ha oppdatert stoffkartotek. I forskrift om utførelse av arbeid § 2-1; Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene brukes eller oppbevares i virksomheten.

Dette er krevende, særlig for små bedrifter å sette seg inn i og å etterleve alle kravene. En viktig oppgave for NBF er å gi medlemmene verktøy for å drive seriøst og med høy kvalitet. Å ha et oppdatert stoffkartotek er et område som NBFs faggruppe HMS setter høyt på agendaen. Faggruppen er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene. Å ha et oppdatert stoffkartotek er en av grunnsteinene i HMS arbeidet. NBF anbefaler å ha et elektronisk stoffkartotek som er enklere å oppdatere og ha god oversikt.

I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet en kampanje for å forebygge kjemisk eksponering ved overflatebehandling og lakkering. Arbeidstilsynet kunne melde at kun 29 % av virksomhetene som ble besøkt hadde kartlagt, dokumentert og risikovurdert forekomsten av kjemikaliene og forurensning ved bruk av dem. Mange vil ha stor fordel av å starte med elektronisk stoffkartotek for å få oversikt over sine kjemikalier. 

Første forutsetning for å beskytte seg mot eller fjerne bruk at skadelige stoffer, er at man har oversikt over hvilke produkter dette gjelder. Først må det gjøres en kartlegging over alle kjemikalier som må risikovurderes.

Dette er et spørsmål om kvalitet og seriøsitet for bransjen. Vi skal følge loven. Vi skal ivareta våre ansatte. Vi skal ivareta miljøet. Vi skal ha kunnskap og verktøy for å gjøre en god jobb. Her har alle i bransjen en mulighet til å få kontroll over egen kjemikaliebruk. Bli med og ta kontroll over kjemikaliene! 

Hvilke krav gjelder for arbeidsgiver/ bruker av kjemikalier:

 • Sikkerhetsdatablader og stoffkartotek for alle kjemikalier som er i bruk på arbeidsplassen
 • Kontroller at sikkerhetsdatabladene er korrekte
 • Stoffkartotek må være oppdatert digitalt eller i papir, tilgjengelig for de som bruker kjemikaliene og på norsk, men må oversettes ved behov.
 • Foreta risikovurdering og iverksette nødvendige tiltak/ verneutstyr
 • Substitusjon, bytte ut til mindre skadelige kjemikalier om mulig
 • Gi alle ansatte informasjon om risiko, samt opplæring i hvordan de finner frem i stoffkartoteket
 • Register over alle som er eksponert for kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og mutagene stoffer som skal oppbevares i 60 år
 • Nødvendige helseundersøkelser for de som er eksponert for bly
 • Håndtere avfall/ rester forsvarlig
 • Forsvarlig lagring/oppbevaring
 • Riktig merking med faresymboler dersom ikke oppbevares i originalemballasjen

Å ha et elektronisk stoffkartotek hjelper deg å ha bedre oversikt over dine kjemikalier, letter arbeidet med substitusjon og risikovurdering. Din leverandør av elektroniske stoffkartotek hjeper deg.

Hvem har ansvaret for å sikre oppdatert informasjon?

Lovverket og myndigheter er klare på at det er leverandøren av et kjemikalie som er ansvarlig for å levere et oppdatert sikkerhetsdatablad (SDS) til kunden, dvs. den som skal bruke produktet.  Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å be en kunde om selv å laste ned datablader fra nettet.  Det er krav om at leverandør skal sende oppdatert sikkerhetsdatablad til kunder som har kjøpt produktet siste kalender år ved evt. endringer. Ved bruk av elektronisk stoffkartotek vil denne informasjonene gå automatisk, du vil få en melding om endringene, slik at du kan oppdatere ditt stoffkartotek som er i papir. Vi anbefaler brukerne til å kontrollere at SDS er korrekte.

Krav til stoffkartotek i papir, hvis en ikke har et et oppdatert digitalt stoffkartotek.

Som bruker av kjemikalier skal du til enhver tid ha oversikt over alle kjemikalier i bruk, et oppdatert stoffkartotek. I dag er det mange som bruker elektronisk stoffkartotek og QR-kode, slik at en får sikkerhetsdatabladet rett inn på mobilen. Hvis uhellet er ute, vil en kunne spare mye tid på å få tilgang til nødvendig informasjon raskt.

Risikovurdering av helsefare

Et komplisert og krevende område er for mange kontroll over kjemikalier, inkludert risikovurdering. Alle som arbeider med kjemikalier skal ha en oversikt over disse, samt vurdere hvilke farer det er forbundet med bruken. En oversikt får man best med et godt stoffkartotek. Når en skal uføre risikovurdering må en tenke hele prosessen for bruken av kjemikaliene. NBF har utarbeidet en veileder for risikovurdering i skade og lakkbransjen. Klikk her for å se veilederen.

Krav om substitusjon

Noen leverandører utarbeider et substitusjonsdokument som gjør det lettere å vurdere hvilke produkter som kan erstatte eksisterende produkter. Som kunde kan du etterspørre dette hos din leverandør. Det innebærer at du som bruker vil kunne få forslag til andre, mindre helse og miljøskadelige produkter direkte inne i systemet når du gjennomfører en risiko- og substitusjonsvurdering slik du er pålagt. Da slipper man å kontakte sin leverandør for å få forslag til produkter, leverandøren har alt gjort forslaget tilgjengelig i systemet. Leverandøren kan på denne måten gjøre informasjon tilgjengelig for flere brukere samtidig. Det gir også fordeler for eksempel ved lansering av nye produkter som kan erstatte mer helse- og miljøskadelige produkter i bruk.

Eksponeringsregister

Det finnes fortsatt mange farlige, helse og miljøskadelige kjemikalier i bruk i bilbransjen. Flere produkter i daglig bruk kan medfører blant annet fare for kreft, allergi og skader på arvestoff. Mange produkter i bilbransjen inneholder stoffer som myndighetene i Norge og EU arbeider hardt for å fjerne. Det er krav om å føre register over alle ansatte som blir eksponert av disse stoffene.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring