Hvilke plikter har en forbruker som vil reklamere på et bilkjøp?

Det snakkes ofte om hvilke rettigheter forbrukeren har etter forbrukerkjøpsloven og tilsvarende hvilke plikter den næringsdrivende selgeren har. Men pålegger loven forbrukeren noen plikter i forbindelse med reklamasjon på et bilkjøp?

Forbrukerkjøpsloven krever at forbruker må reklamere "innen rimelig tid" etter at han "oppdaget eller burde oppdaget" mangelen. Dette innebærer at fristen for å gi beskjed til selger ikke kun begynner å løpe når forbrukeren faktisk oppdaget mangelen, men når han burde ha oppdaget den dersom disse tidspunktene ikke er sammenfallende. Dette stiller krav om en viss aktsomhet og oppmerksomhet hos forbrukeren, - at han må følge med på hva som skjer med bilen hans. Forbrukeren kan ikke høres med at han ikke så den røde oljelampen lyste eller tenkte at ulyden fra motoren ikke var så farlig. Han har en oppfordring til å reagere når avvik oppstår. Fra det tidspunkt han burde ha oppdaget mangelen, kreves det at han reagerer og retter reklamasjon som hovedregel til sin selger "innen rimelig tid". I praksis legger man til grunn at dette er innen 3-4 måneder, slik at forbrukeren har mulighet til å få bilen undersøkt nærmere hos fagkyndige på verksted. Det er lovfestet at "innen rimelig tid" aldri kan være kortere enn to måneder.

Forbrukeren må altså få undersøkt feilen og avvik som eksempelvis ulyd, risting, unormale funksjonsendringer, lukt, og/eller lysende lamper(r). Oppstår feil ved bilen etter et bilkjøp, må det forventes at forbrukeren kontakter selger for råd. Bilen må bringes til verksted hos selger eller verksted som selger anviser til. Forbrukeren har en plikt til å medvirke ved enten å kjøre bilen til verkstedet, hvor bilen er kjørbar og avstanden er innen rimelighetens grense, eller å stille bilen til selgers disposisjon for undersøkelser.

Selv om forbrukeren gis en viss tid til å reklamere, kan det inntre en aktivitetsplikt for han mye tidligere dersom skadebegrensende tiltak er nødvendig for å forhindre følgeskader eller begrense skadeomfanget. Forbruker har en tapsbegrensningsplikt, eks. hvis det er vannlekkasje fra bilens tak, så kan han ikke la bilen stå ute i regnet i lengre tid. Man kjører heller ikke med lysende rød oljelampe, men stopper bilen og ringer veihjelp. Det forutsettes videre at forbrukeren gjør seg kjent med bilens instruksjonsbok og ivaretar bilen sin på forsvarlig måte ved blant annet å følge service. Dersom det avdekkes feil som har sin årsak i manglende service og vedlikehold eller eiers bruk, vil disse feilene ikke være mangler som selger er ansvarlig for.

En forbruker som hevder at bilen er mangelfull, har også bevisbyrden for at de feil som har oppstått er mangler som selger er ansvarlig for. Unntaket er de første seks månedene etter overtakelsen, hvor selger har bevisbyrden for at påberopte mangler ikke var til stede ved overtakelsen.

Hvilke konsekvenser får det at forbrukeren ikke overholder sine plikter?

Reklamerer ikke forbruker tidsnok, vil selger kunne avvise kravet som for sent fremsatt. Er skadeomfanget blitt mer omfattende eller det er oppstått følgeskader fordi forbrukeren ikke har sørget for skadebegrensende tiltak, så vil han selv måtte bære merkostnaden som følge av unnlatelsen. Videre vil manglende vedlikehold kunne medføre at kostnaden til reparasjon i sin helhet må bæres av forbrukeren forutsatt at det er årsakssammenheng mellom manglende vedlikehold og den skade som er oppstått.

 

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring