#metoo: Trakassering i arbeidsforhold

Seksuell trakassering kan skje overalt, også i bilbransjen. Bilbransjen er mannstung og har tradisjonelt vært preget av en "tøff" omgangstone, selv om arbeidsmiljøet i de aller fleste bedriftene er svært bra. NBFs arbeidsrettsadvokater er kjent med noen få saker der seksuell trakassering har vært et tema. Det er flere regler i lovverket som omhandler trakassering av ansatte. Det er i tillegg kommet nye bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold i bedriften. NBF vil derfor informere kort om reglene knyttet til trakassering.

Om seksuell trakassering

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt i henhold til likestillingsloven. Fra 2018 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. I loven er seksuell trakassering definert som "Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom".

Poenget er at oppmerksomhet av seksuell karakter, alt fra blikk, kommentarer, berøring til voldtekt og voldtektsforsøk kan være seksuell trakassering. Å få tilsendt bilder/videoer med seksuelt innhold kan også være seksuell trakassering. Motivasjonen trenger ikke å være seksuell for at det skal anses som seksuell trakassering.

Oppmerksomheten må være uønsket (ikke velkommen eller gjensidig). Den må ha som formål eller virkning å være "krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom". Ettersom plagsom oppmerksomhet er omfattet av forbudet betyr det også at vennligsinnet seksuell oppmerksomhet kan være et brudd på loven. Husk at menn og kvinner ofte har ulik oppfatning av hva som er negativ seksuell oppmerksomhet!

 

Varslingsregler i arbeidsmiljøloven om kritikkverdige forhold i bedriften.

Det er viktig å minne om at en ansatt har en rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" i arbeidsgivers virksomhet. Temaet kan også i denne sammenheng være knyttet til seksuelle forhold. Dersom bedriften også jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, plikter bedriften å etablere rutiner for intern varsling.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (tillitsvalgte kan også være en eller flere ansatte dersom bedriften ikke har tariffavtale). Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold. I tillegg skal fremgangsmåten for varsling og fremgangsmåten for hvordan motta, behandle og følge opp varsling fremgå av rutinene.

Les mer her om hvordan håndtere varslinger.

 

Noen tips for å unngå trakassering

Arbeidsgiver har etter loven plikt til å forebygge og forhindre at trakassering skjer, herunder også seksuell trakassering. Å få på plass en god bedriftskultur med en tydelig ledelse som er klar på at trakassering ikke tolereres er viktig. Noen forebyggende tiltak kan være:

 • Ha rutiner og retningslinjer for hvordan varsle om trakassering
  • Ha rutiner for hvordan bedriften håndterer slike varslinger
 • Vær 100 prosent tydelig på at trakassering på arbeidsplassen ikke tolereres
  • Tydelighet også på konsekvensen hvis det skjer
  • Ta seksuell trakassering opp som eget tema
 • Ta temaet jevnlig opp på fellesmøter etc
  • Diskuter temaet åpent med de ansatte  

 

Hvordan håndtere saker om trakassering?

Dersom man får kjennskap til at seksuell eller annen trakassering har forekommet har arbeidsgiver en plikt til å forhindre at trakasseringen vedvarer. Får man vite eksempelvis at en ansatt forteller om trakassering fra en annen ansatt må arbeidsgiver umiddelbart ta tak i situasjonen, finne ut hva som har skjedd og komme med forslag til løsning.

I prosessen for å finne ut hva som er skjedd er det viktig å gjøre dette forsvarlig. Hent inn all relevant informasjon både fra den som melder fra og den som beskyldes for å ha trakassert, pluss eventuelle vitner. I denne type saker er det delt bevisbyrde, dvs at trakasseringen skal anses å ha skjedd hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro det, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at trakassering ikke har skjedd (likestillingsloven § 27, ny likestillings- og diskrimineringslov § 37).

Det er viktig at ledelsen/arbeidsgiver i granskningsperioden tar hensyn til alle parter på en god måte. Eksempelvis kan bedriften endre arbeidsoppgaver/-plass for berørte parter. Dette gjøres best gjennom en frivillig avtale.

Dersom man kan konstatere at det har vært seksuell trakassering må bedriften følge opp saken personalmessig mot den som har begått handlingen. Eksempel på reaksjoner: advarsel, omplassering, oppsigelse og i ytterste konsekvens avskjed. Dersom avskjed er en aktuell reaksjon, kan den som har begått handlingen suspenderes i perioden saken undersøkes. Valg av reaksjon må selvsagt henge sammen med sakens alvorlighetsgrad. Hvorvidt dette er en enkeltsak eller det har vært flere hendelser, vil kunne ha innvirkning, det samme har det om det er en leder som har utsatt en underordnet for trakassering.

 

Bilbransjen er mannstung

Bilbransjen er mannstung. I debatten som nå går i samfunnet har mangelen på kvinnelige ledere vært brukt som en av årsakene til hvorfor seksuell trakassering oppstår, og hvorfor denne trakasseringen ikke blir meldt fra om eller håndtert godt fra ledelsen. NBF mener at den lave kvinneandelen tilsier at bilbransjen i så måte bør være ekstra årvåkne.

NBF har ingen informasjon som tyder på at seksuell trakassering er et spesielt problem i bilbransjen sammenlignet med andre bransjer. Det er likevel viktig å ta problemet på alvor og være i forkant. Vår oppfordring er å lage gode rutiner for både varsling og håndtering av saker – men aller viktigst er det å ha en nulltoleranse og være tydelige ledere samt ta opp temaet med alle ansatte.

Dersom du har spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med en av våre advokater på arbeidsrett:

Hans Tore Hagland

 • Mobil: 93032593
 • E-post: hans.tore.hagland@nbf.no

 

Line Marie Dolles

 • Mobil: 95108878
 • E-post: line.dolles@nbf.no

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring