Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Rettingsforsøk eller feilsøking – har det noen betydning?

  Etter Forbrukerkjøpsloven har selger som hovedregel to forsøk på å rette samme mangel, og unntaksvis flere rettingsforsøk dersom det foreligger "særlige grunner", jf. § 30. Ofte gis selger flere rettingsforsøk etter unntaksregelen ved reklamasjon på bil, men det omtales ikke nærmere.

 • Høringsuttalelse – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

  NBF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om EUs forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp. Dersom direktivet vedtas, vil den norske forbrukerkjøpsloven måtte endres på flere områder.

 • Opplys om tidligere bruk

  Ved forbrukerkjøp har selger opplysningsplikt om forhold ved bruktbilen og dens bruk. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger selger plikter å gi. Utgangspunktet er at alle opplysninger som kan ha betydning for forbrukerens beslutning av om bilen skal kjøpes og til hvilken pris er relevante.

 • Bestill kurs av NBF-advokatene!

  NBF-advokatene arrangerer kurs i juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Kurskatalogen gjelder bedriftsinterne kurs som kan bestilles av NBFs medlemsbedrifter, lokalforeninger, merkeforeninger og importører.

 • Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk - Hva da?

  Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service?

 • Personvernveileder

  NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern.

 • Avslutning av arbeidsforhold

  Ved avslutning av et arbeidsforhold er det veldig viktig å gjøre dette på en ryddig måte, enten det gis en oppsigelse eller avskjed. NBF har laget en kort veiledning med de viktigste punktene.

 • Regler, vilkår og ansvar ved verkstedarbeid på kundebiler.

  Bilverkstedenes arbeid på kundebiler (forbrukerkunder) reguleres i Lov om håndtverkertjenester. Loven omhandler blant annet krav til fagmessighet, plikt til å veilede kunden, forsinkelser av tjenesten, når det foreligger mangler ved arbeidet og regler for reklamasjon mm.

 • Unngå "utbedringsfellen"

  Kampen om kundene er stor, og det gjelder å vise at kunden tas på alvor. Dette gjelder også der kunden hevder bilen har mangler. Det er riktig, både kommersielt og rettslig, å ta reklamasjoner på alvor. Likevel må det advares mot å ta den gamle læresetningen om at "kunden har alltid rett" for bokstavelig.

 • Verkstedets frarådingsplikt

  Alle bilverksteder har en plikt til å fraråde reparasjoner som vil være uforholdsmessig dyre eller har liten nytte for en forbruker. Denne frarådingsplikten er nedfelt i Håndverkertjenesteloven. Bakgrunnen for plikten er at verkstedet har den bilfaglige kompetansen som profesjonell part. Derfor vil man påse at verkstedet har forbrukerens interesser som første prioritet, og ikke egen vinning.

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2017 (87 % regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 % regelen, med virkning fra 1. januar 2017.

 • Urettmessig hevingskrav

  Det er lett å forstå at kunder kan bli frustrerte over at bilen viser seg å ikke svare til avtalen eller forventingene. I en slik situasjon vil det fort dreie seg om mangler, som selger må ta ansvar for. Normalt skjer dette ved at selger reparerer mangelen.

 • Leasing og leietakers forpliktelser

  Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

 • Salg av bil for kunde – forsikringsdekning

  Bilforhandlere som tar inn bil(er) som skal selges for kunde (formidlingssalg), må være oppmerksomme på at slike biler vanligvis ikke er forsikret mot underslag

 • Forbrukers bruktbilforventninger

  Ved bruktbilsalg som ved nybilsalg får forbrukeren 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Betyr dette at forbruker kan forvente det samme av bruktbiler som av nybiler? Betyr det at forbrukeren har krav på problemfritt og kostnadsfritt bilhold i 5 år?

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017.

 • Biloverenskomsten 2016-2018

  Overenkomsten er gjeldende fra og med 1. mai 2016 til og med 30. april 2018

 • Forretningsvilkår ved bilreparasjoner - tunge kjøretøy

  Vilkårene regulerer forholdet mellom kunde og verksted

 • God nyhet i ny lov om klageorganer for forbrukersaker

  Ny lov om klageorganer for forbrukersaker passerte statsråd 17. juni 2016, etter at loven hadde blitt vedtatt av Stortinget 3. mai. Loven gjennomfører EU-direktiv og –forordning, som åpner for nasjonale tilpasninger og særordninger.

1-21 av 47 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo