Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • ADR-veileder

  ADR-veileder

  NBF har utarbeidet veileder for risikovurdering ved reparasjon av kjøretøyer som transporterer brannfarlig væske og gass.

 • Eksplosjonsverndokument

  I forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer står det at alle virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.

 • Industrivern

  Det er et krav til Industrivern hos bedrifter som tilhører NACE-kode 45.2 og med over 40 ansatte. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan også pålegge bedrifter som har et risikobildet som tilsier et behov for industrivern.

 • Risikovurdering av kjemikalier

  Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte.

 • HMS-system i hht HMS-forskriftens §5: Internkontrollforskriften

  Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig, og ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker. Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Internkontrollforskriften stiller konkrete krav til oppbygging og utforming av et HMS-system.

 • Endringer i internkontrollforskriften

  Fra 1. juli 2017 er det gjort endringer Internkontrollforskriften, den mest sentrale forskriften innen HMS. Det er selve formålet med forskriften (§ 1) som er endret, samt definisjonen av internkontroll (§3) ved at to nye strekpunkter er tatt inn.

 • Risikoen for strømskader øker

  Bilparken får stadig flere og flere biler med el-batterier og risikoen for strømskader øker.

 • Har bedriften en god avtale med en godkjent Bedriftshelsetjeneste?

  Bilbransjen er pålagt å ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. BHT skal være spesialister på sitt fagområdet men daglig leder i f. eks et bilverksted kjenner bransjens utfordringer best, derfor er det viktig å velge en BHT en kan samarbeide godt med, så begge parter blir fornøyde.

 • Enkelt HMS-system

  NHO har utviklet en enkel HMS-håndbok med skjemaer, som kan lastes ned og benyttes gratis for medlemmer

 • Vernerunder og verneombud

  For å opprettholde en god HMS-standard, samt fange opp evt. forbedringspunkter, er det viktig å ha rutiner for jevnlig gjennomgang av bedriften.

 • Hva gjør en når uhellet er ute?

  Det er viktig å vite hva du skal gjøre når uhellet er ute, sekunder kan være avgjørende for utfallet av hendelsen. Jo bedre forberedt man er, jo raskere får en tilkalt den hjelpen en trenger.

 • Medarbeiderundesøkelse

  Ta vare på bedriftens viktigste ressurs. Er det hensiktsmessig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? -Og hvordan gjør man det?

 • Stoffkartotek, hva og hvordan

  Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader. Virksomheten skal ha sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som er i bruk i bedriften. Her finner du en oversikt over hvilke krav som gjelder, samt hvordan dette kan løses.

 • Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo