Søk

Veileder for dispensasjonssøknad til å ha papirbasert stoffkartotek, når bedriften har et tilgjengelig elektronisk stoffkartotek

I forskrift om utførelse av arbeid jf: § 2-2 siste ledd står det krav om at stoffkartotek skal foreligge i papirutgave. Etter § 1-5 kan Arbeidstilsynet gi dispensasjon fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner, som er sikkerhets- og helsemessige forsvarlig og at det ikke strider mot EØS avtalen.

Særlige grunner kan være når det begrunnes og kan dokumenteres at det er mer hensiktsmessig å benytte elektronisk stoffkartotek enn papirversjon.

Der det gis dispensasjon fra kravet om å ha sikkerhetsdatablad i papirversjon, er det et krav om at alle som berøres behersker programvaren og har lett tilgang til de elektroniske sikkerhetsdatabladene. Dispensasjonen vil bli gitt for et begrenset tidsrom, inntil 3 år.

Følgende opplysninger må det gjøres rede for i en dispensasjonssøknad.

 • Bedrifts informasjon, virksomhetsområde og antall lokasjoner (eks. verksteder for bilbransjen, ute langs linjenett, kraftanlegg og dammer, i byer, skog og mark for kraftnæringen)
 • Uttalelse til søknaden fra verneombud eller arbeidsmiljøutvalget
 • Redgjørelse og dokumentasjon på virksomhetens elektroniske stoffkartotek og hvordan dette vil gi en rask, spesifikk oversikt over kjemikaliene som brukes.
  • Antall kjemikalier virksomheten har i bruk
  • Hvilke type og mengde kjemikalier som er i bruk i virksomheten
  • I hvilke lokaler/områder og hvordan kjemikaliene brukes
  • Antall ansatte som eksponeres for helseskadelige kjemikalier
  • Viser hvor lett informasjonen er tilgjengelig og hvordan den raskt kan skrives ut/fremskaffes
 • Dokumentere for opplæringen og bruken av databladene i det elektroniske stoffkartoteket for alle berørte parter.
  • Eks. oversikt over alle ansatte som har behov for å ha tilgang til sikkerhetsdatablader
  • Oversikt over når og hvordan opplæringen har funnet sted.
 • Dokumentere hvordan databladene kan forevises til helsemyndigheten ved uhell.
  • For sikkerhetsdatablad som oppgir «pasienten bringes omgående til sykehus» eller «øyeblikkelig legehjelp kreves» skal papirversjonen av sikkerhetsdatabladet være tilgjengelig, alternativt kan det skrives ut informasjonsblad, en kortversjon med førstehjelpsinformasjon, og QR- kode for å hente opp siste versjon av sikkerhetsbladet.
  • Alle sikkerhetsdatablader er tilgjengelig elektronisk på mobil og nettbrett, en papirversjon er oppdatert og lagret på kontoret. Verneblad for de mest helsefarlige databladene henger foliert i nærheten av bruksområdet.
 • Bedriftens betraktninger rundt risikoforholdene knyttet opp mot bruken av elektronisk stoffkartotek vs. papirbasert og tiltak ved manglende elektronisk tilgang til den elektroniske versjonene.

Det er viktig å belyse i søknaden at stoffkartotek med sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig til enhver tid, og at informasjonen i databladene faktisk brukes i HMS-arbeidet og av den enkelte arbeidstaker.

Veileder er utarbeidet av NHO-fellesskapet

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo