Søk

Oljeutskiller og utslippstillatelse

Bilverksteder er pålagt å ha oljeutskillere for å rense oljeholdig avløpsvann. Alle som produserer potensielt oljeholdig/ forurenset avløpsvann skal også ha utslippstillatelse. Her finner du mer informasjon om dette.

Krav om oljeutskiller er hjemlet i Forurensingsforskriftens kap 15, "Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann." Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som fører tilsyn på vegne av Miljødirektoratet.

Hovedkrav:

 1. Tillatelse: Det må søkes kommunen om tillatelse for utslipp av oljeholdig avløpsvann. Ved vesentlige endringer må man søke ny tillatelse.
   
 2. Rensing: Avløpsvannet skal passere sandfang eller lignende renseinnretning før utslipp
   
 3. Avløpsvannets beskaffenhet: Det kan maks inneholde 50mg /l (Obs mulig lokale krav som er strengere)
   
 4. Prøvetaking/dokumentasjon: Det skal legges til rette for å ta prøver som dokumenterer at avløpsvannet ikke inneholder mer olje enn tillatt.
   
 5. Vedlikehold/ avfall: Slam fra oljeutskiller/ sandfang skal behandles som farlig avfall. Normalt bør denne tømmes og avfall leveres godkjent renovatør minimum 1 gang pr år. Bedriften skal ha rutine for jevnlig tømming og vedlikehold.
   
 6. Miljøvennlige kjemikalier: Bedriften skal foreta en substitusjonsvurdering av sine vaskekjemikalier og vurdere å bytte til mindre miljøskadelige produkter. Leverandør vil være behjelpelig med slike vurderinger.
   

Vær oppmerksom på at valg av vaskemidler og evt andre kjemikalier kan påvirke i hvilken grad oljeutskilleranlegget klarer å rense avløpsvannet. Om man velger et vaskemiddel som løser opp oljen, vil den ikke i så stor grad fanges opp, men slippes ut i avløpsvannet. Det kan medføre at prøver av avløpsvannet viser en høyere konsentrasjon enn tillat. Du finner mer om dette her

Nettsiden til Norsk Vann   og Miljøkommune.no gå inn på oppgavehjelp og maler.

Hvem kan hjelpe?
Renovatørselskapet ditt kan hjelpe både med prøvetaking og tømming av slam fra oljeutskiller. Dette må være en fast rutine slik at slam leveres minimum 1 gang pr år.

Kjemikalieleverandøren din kan bistå med forslag til midre miljøskadelige kjemikalier

Kommunens vann- og avløpsetat kan bidra med informasjon om evt lokale forskrifter, utslippstillatelser og krav.

Lokale forskrifter:
En rekke kommuner har etablert lokale forskrifter med strengere krav til både utslip og prøvetaking. For å etterleve disse anbefales det at man undersøker med kommunen hvilke krav som finnes. Man bør også ha rutine for prøvetaking minimum 1 gang per år, rutiner for jevnlig tømming, rengjøring og vedlikehold av oljeutskiller, samt dimensjonering av anlegg og rutiner som egner seg til å hindre akutte utslipp.

 

Dette gjelder minimum følgende kommuner:

 1. FOR-2010-03-22-658 Forskrift om påslipp av avløpsvann, Bergen. (2010-03-22)
 2. FOR-2010-02-08-132 Forskrift om oljeholdig mv. avløpsvann, Stokke. (2010-02-08)
 3. FOR-2008-04-23-528 Forskrift om påslipp av avløpsvann, Sørum. (2008-04-23)
 4. FOR-2007-11-28-1342 Forskrift om industrielt avløpsvann, Nittedal. (2007-11-28)
 5. FOR-2007-11-19-1500 Forskrift om avløpsvann, Ullensaker. (2007-11-19)
 6. FOR-2007-10-31-1243 Forskrift om fettholdig avløpsvann, Gjerdrum. (2007-10-31

 

Andre kommuner kan også ha egne forskrifter eller retningslinjer.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring