Søk

Stoffkartotek, hva og hvordan

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader. Virksomheten skal ha sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som er i bruk i bedriften. Her finner du en oversikt over hvilke krav som gjelder, samt hvordan dette kan løses.

 Krav om stoffkartotek er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 4-5 (4) og utdypet i Forskrift om utførelse av arbeid

I kap. 2,heter det blant annet: ”…Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikalier som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten…”

§ 2-2.Stoffkartotekets utforming

"Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet.

Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.

Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader."

§ 2-3.Bruk av opplysningene i stoffkartoteket

"Arbeidsgiver skal bruke informasjonen som ligger i stoffkartoteket til å sikre trygg håndtering og oppbevaring av kjemikaliene i virksomheten.

Når arbeidsgiver skal kartlegge risiko, sette i verk vernetiltak og/eller utarbeide arbeidsinstrukser, skal opplysningene i stoffkartoteket brukes.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett adgang til stoffkartoteket med opplysninger om kjemikaliene som de arbeider med eller kommer i kontakt med på annen måte. I tillegg skal de aktuelle data- og informasjonsblad være tilgjengelig på det enkelte arbeidssted. 

Arbeidstakerne skal også ha tilfredsstillende adgang til stoffkartotek som er elektronisk.

Verneombudet skal ha et eget eksemplar av stoffkartoteket som gjelder eget verneområde. Hovedverneombudet skal ha tilgang til det komplette stoffkartoteket for virksomheten."

Hva brukes det til?
Stoffkartotek er nødvendig for å kunne gjennomføre risikovurdering av kjemikalier. Videre er det i sikkerhetsdatabladene man finner informasjon om bruk av verneutstyr og om førsthjelpstiltak dersom noe går galt. I tillegg er man forpliktet til å vurdere om kjemikalier kan byttes med mindre helse- og miljøskadelige kjemikalier, såkalt substitusjonsvurdering.

Bruk elektroniske systemer!
Det er krevende å opprette og ajourholde et komplett stoffkartotek, og NBF anbefaler at man benytter elektroniske systemer for dette. NBF står bak ProduckXchange, som er et nyttig og brukervennlig verktøy for å oppfylle alle krav knyttet til oppretting og bruk av Stoffkartotek, inkludert utskrift av forenklede datablader. Forenklede sikkerhetsdatablader gir en oppsummering av den viktigste informasjonen i hvert sikkerhetsdatablad, og gjør det mer håndterlig å overholde kravet om at stoffkartotek også skal foreligge i en papirutgave.

Les om brukererfaringer her.

Priser og registrering       

                       

Artikkel om Kjemikaliekontroll   

                                       

 

 

                                                          

                                                                                                                                

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo