Søk

God nyhet i ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Ny lov om klageorganer for forbrukersaker passerte statsråd 17. juni 2016, etter at loven hadde blitt vedtatt av Stortinget 3. mai. Loven gjennomfører EU-direktiv og –forordning, som åpner for nasjonale tilpasninger og særordninger.

I 2011 ble det lagt frem en NOU om forbrukertvister, og mange av dette utvalgets forslag er tatt inn i loven som nå er vedtatt. Loven har ennå ikke trådt i kraft, men størstedelen av loven vil trolig tre i kraft 1. juli.

Loven gjelder klageorgan som behandler forbrukertvister. Den regulerer blant annet offentlig godkjenning av nemnder etablert etter avtale mellom bransjeorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner samt krav til disse godkjente nemndenes drift. Videre fastsetter loven regler for håndtering av tvister i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. På ett punkt bringer loven en nyhet som er særlig viktig for næringslivet: mens det i dag kun er forbruker som kan bringe saker inn for Forbrukerrådet, vil det etter den nye loven også være mulig for næringsdrivende å bringe saker inn for Forbrukerrådet. Dermed kan også den næringsdrivende parten igangsette prosess med sikte på vedtak i Forbrukertvistutvalget. Som kjent, må klage sendes til Forbrukerrådet for mekling før saken kan tas videre til Forbrukertvistutvalget. Behandling i Forbrukertvistutvalget er et billig og raskt alternativ til domstolsbehandling.

For medlemmer av NBF finnes allerede et tilbud for tvisteløsning i Klagenemnda for Bilbransjen. (Denne klagenemnda vil for øvrig ikke søke om offentlig godkjenning etter loven, men vil fortsette som før.) Nemnda kan behandle tvister mellom NBF-medlemmer og medlemmer av bileierorganisasjonene NAF (Norges Automobil-Forbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb) og MA (Motorførernes Avholdsforbund). I saker vedrørende bruktbil kan nemnda behandle alle saker mellom NBF-medlem og kjøper, det betinger altså ikke at kjøper er medlem av en bileierorganisasjon .

Særlig i tvister som gjelder bilfaglig uenighet er Klagenemnda for Bilsaker et godt alternativ. Der tvisten først og fremst er av juridisk karakter, vil imidlertid behandling i Forbrukerrådet med sikte på tvisteløsning i Forbrukertvistutvalget være å anbefale. Nå får altså også næringsdrivende – og ikke bare forbrukere - adgang til å innlede behandling i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene råd om håndtering av tvistesaker!

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring