Søk

Verkstedets frarådingsplikt

Alle bilverksteder har en plikt til å fraråde reparasjoner som vil være uforholdsmessig dyre eller har liten nytte for en forbruker. Denne frarådingsplikten er nedfelt i Håndverkertjenesteloven. Bakgrunnen for plikten er at verkstedet har den bilfaglige kompetansen som profesjonell part. Derfor vil man påse at verkstedet har forbrukerens interesser som første prioritet, og ikke egen vinning.

Å fraråde kunden å kjøpe en tjeneste kan nok stride mot salgsinstinktet. Men det er viktig å gjøre seg kjent med denne plikten og etterleve den. Konsekvensene av brutt frarådingsplikt kan være store.

Nærmere om frarådingsplikten

Kunden skal orienteres før og under en reparasjon dersom:

  • det er misforhold mellom pris på utbedringen og bilens verdi i reparert stand
    • På eldre biler kan det hende reparasjonskostnadene tangerer bilens antatte omsetningsverdi. Som verksted må man spørre seg om det er forsvarlig med så dyr reparasjon på den aktuelle bilen. Hvis ikke, skal kunden frarådes. 
  • reparasjonen ikke vil være til nytte for kunden
  • reparasjonen vil kunne bli mer omfattende og/eller dyrere enn ventet

Ønsker kunden utførelse til tross for fraråding, kan verkstedet utføre samtidig som det sørger for dokumentasjon på at utførelse skjer på kundens oppfordring. Skriftlige rutiner rundt dette er viktig da det er verkstedet som har bevisbyrden for at fraråding faktisk har funnet sted.

Om kunden ikke er å få tak i, er vårt råd å stanse arbeidet!

Konsekvens av unnlatt fraråding

Ved manglende fraråding er det ingen eller begrenset betalingsplikt for kunden.

Meningen er at forbrukeren skal settes i samme økonomiske situasjon som om han hadde blitt varslet og arbeidet stoppet.

I verste fall kan altså konsekvensen bli at verkstedet ikke kan ta seg noe som helst betalt for en allerede utført reparasjon. Husk derfor alltid på å vurdere hvorvidt en reparasjon vil, eller ikke vil ha noe for seg for kunden. Om den, av økonomiske eller praktiske årsaker, ikke er formålstjenlig skal kunden frarådes.   

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå.

Se aktuelle kurs her!

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring