Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Presentasjonene fra Servicemarked18

  Her finner du presentasjonene fra årets servicemarkedskonferanse som ble arrangert på Thon Congress Hotel 9.-10. oktober 2018. Takk for to fine dager!

 • NBF påvirker krav i PKK-forskriften

  I disse dager implementeres nye direktiver fra EU om kjøretøykontroll. Resultatet av dette er at vi nå får til dels omfattende endringer i PKK-forskriften.

 • Eksplosjonsverndokument

  I forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer står det at alle virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.

 • Faggruppen skade/lakk har gitt innspill til viktige forskriftsendringer

  Krav i lover og forskrifter kan i noen tilfeller oppleves å være for omfattende, mens det i andre tilfeller kan synes som om opplagte krav er fullstendig uteglemt. Innholdet i krav og lovregulering endres normalt over tid, og lovverket oppdateres ikke nødvendigvis i takt med utviklingen.

 • Ved mistanke om utilfredsstillende utbedring av tidligere skade

  Av flere grunner er det ønskelig å kjenne til om en bil har hatt tidligere skader eller ikke – særlig da større skader. Eksempelvis gjelder dette ved kjøp/innbytte og salg av bruktbiler. Saken om Olsen Bil har satt ytterligere fokus på dette temaet.

 • Radiostøy ved montering av uoriginale DAB+-løsninger

  Det monteres i disse dager et stort antall uoriginale løsninger for mottak av DAB+signaler i biler med original FM-radio. Ved montering av løsninger for DAB+ og generelt trådløs kommunikasjon er det en fare for støy som kan påvirke radiomottaket.

 • Nødnummer 110 er øremerket til eCall

  I øvrige deler av Europa vil nødnummer 112 i stor grad bli benyttet til eCall. I Norge har regjerningen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

 • Ettermontert DAB+-antenne og frontruteskift

  Medlemmer av NBFs faggruppe skade/lakk har satt fokus på en ny problemstilling og reist spørsmål om hvem som har ansvaret for å erstatte ettermonterte DAB+-antenner som blir ødelagt i forbindelse med frontruteskift. NBF har tatt spørsmålet opp med Finans Norge og for kort tid siden kom svaret.

 • Faktainformasjon om endringer i PKK-forskriften

  I slutten av desember 2016 offentliggjorde Vegdirektoratet sine forslag til endringer i PKK-forskriften, ved å sende disse på såkalt høring. Forslagene blitt omtalt i flere medier, men mye av det som har stått på trykk har vært upresist og har bidratt til å skape misforståelser. NBF ønsker med denne informasjonen å presisere hva denne høringen faktisk innebærer.

 • Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen

  Veiledningen er utarbeidet i et prosjekt for å øke kompetansen på risikovurdering for bransjen og bedriftshelsetjenesten. Veilederen er produsert i desember 2016, den bygger også på tidligere veiledninger utarbeidet av NBF. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

 • Kondemnasjonsprosessen er ute av kontroll

  I kjølvannet av saken mot Olsen Bil AS melder Statens Vegvesen at de vil kartlegge kjøretøy solgt av Olsen Bil AS og som tidligere har vært skadet. Senere vil disse bilene bli kalt inn til teknisk kontroll. Saken understreker nok en gang at man har manglet kontroll på kondemnasjonsprosessen. Dette har NBF advart mot i snart ti år, og vi har krevd å få på plass et sentralt skaderegister.

 • Pålagt bruk av prisopplysningsmal for verkstedtjenester

  NBF og Forbrukerombudet samarbeidet i september 2016 om å utarbeide en prisopplysningsmal. Malen ble utarbeidet for at verkstedene på sine hjemmesider skulle kunne informere forbrukere om prisene på sine tjenester, slik Forskrift om prisopplysninger krever.

 • Reviderte erklæringer i forbindelse med sikre bilskadereparasjoner

  For å dokumentere korrekt utførte bilskadereparasjoner har det lenge blitt benyttet en standardisert egenerklæring. I tillegg finnes det en tilsvarende egenerklæring for å dokumentere reparasjoner, utskiftinger og kalibrering som innbefatter førerassistentsystemer og/eller sikkerhetssystemer.

 • Ta de useriøse: krimtips@vegvesen.no

  Fra scenen på Servicemarked16/Nyttekjøretøykonferansen hadde Frank Martinsen, eier og leder av fire verksteder en oppfordring: tips krimenheten i Statens Vegvesen om useriøse og ulovlige verksteddrift. Send tips til krimtips@vegvesen.no

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017.

 • Er det lov å prøvekjøre utenlandske kjøretøy?

  Lov eller ikke? Prøvekjøring av utenlandske kjøretøy ved verkstedbesøk. Ofte repareres utenlandske biler og tunge kjøretøy på norske verksteder. Det er da svært vanlig at verksted må prøvekjøre bilen både før og etter reparasjon. Spørsmålet er om det er offentlige restriksjoner på dette. Vi har fått svar fra myndighetene.

 • Kurstilbudet fra CAB er positivt for den norske skade/lakkbransjen

  CAB er det svenske firmaet som har utviklet dagens kalkulasjonssystem DBS, og som er ansvarlig for tidsformlene som ligger til grunn for systemet, samt for vedlikeholdet av det tilhørende tidsverket.

 • Julaften, bursdag og alt på samme dag!

  Statens Vegvesen åpner register for kilometerhistorikk og skal lansere sentralt skaderegister i løpet av 2016. Begge tiltakene representerer store gjennomslag for Norges Bilbransjeforbund.

 • MYSBY6, det nordiske skadetidsstudiet

  Høsten 2013 ble NBF for alvor involvert i det som skulle bli en nordisk skadetidsstudie. Nå som 2016 er godt i gang er selve gjennomføringen av MYSBY6 også i full gang. Det er derfor på tide med en foreløpig statusrapport på den nordiske skadetidsstudien, ca. 11 måneder før den er planlagt ferdig.

 • Sikre bilskadereparasjoner har fått egen hjemmeside

  Siden 2009 har arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner utarbeidet en rekke formularer, informasjon og brosjyrer.

 • Feil på tilhengerdrag

  Flere alvorlige feil avdekket på tilhengerdrag i den senere tid. Vegdirektoratet har utarbeidet en informasjonsfolder om reparasjon og kontroll av tilhengerdrag.

 • Nedetid ved registrering av PKK og midlertidig kontrollseddel

  Statens Vegvesen har sendt ut informasjon til til kontrollorganene vedrørende håndtering av nedetid, midlertidig kontrollseddel, feilsituasjoner og om krav til sikkerhet ved registrering av PKK i ny løsning.

 • Kalibrering av påbudt utstyr med mer

  Statens Vegvesen har sendt ut informasjon om krav til akkreditert kalibreringsorgan ved kalibrering av påbudt utstyr og gjennomførte bremsekurs for kontrollører av trykkluftmekaniske bremser.

 • Lønnssystemer i bilbransjen

  Et hefte som inneholder eksempler på resultatbaserte lønnsystemer i bilbransjen, samt råd og forutsetninger for en vellykket innføring og oppfølging av slike lønnsystemer. Heftet er fra 2001, men fremdelse aktuelt i dag.

 • Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

 • Kjemisk helsefare

  Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, fullversjon

  I denne veiledningen blir de kjemiske eksponeringer under abeid i bilskadeverksteder blir presentert under de ulike arbeidsprosesser. Fullversjon er beregnet på fagpersonel som bedriftshelsetjenester og tilsynsmyndigheter.

 • Løsemiddelbrosjyre

  Løsemidler i billakkering

  Med godt utstyr og fornuftig organisering av arbeidet er det i dag mulig å lakkere biler uten risko for hjerneskade hos lakkererne. Veiledningen gir tips og råd om riktig arbeidspraksis for å unngå løsemiddelskader.

 • Pyroteknisk

  Håndtering av pyrotekniske komponenter

  En veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

 • UV-tørking i billakkeringsverksteder

  Veiledningen er utarbeidet for å gi billakkerere, verkstedledere og verkstedeiere informasjon om prinsippene bak UV-tørking, hvilke farer slik tørking medfører og hvorledes en skal innrette arbeidet slik at farer unngås.

 • Veiledning om lakkblanderom

  Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes.

 • Veiledning om lakkabin

  Veiledning om lakkeringskabiner for person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidssoner. Gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

 • Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, kortversjon

  Denne veilederen gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

 • HMS-status i billakeringsverksteder

  Sammendragsrapport etter kartlegging av HMS-status i billakkeringsverksteder. Blandt annet fant vi at det generelt står bedre til med HMS-arbeidet hos NBFs medlemmer enn hos ikke-medlemmer.

 • Forlenget tjenestetid for mekanikere

  I denne rapporten behandles spesielt det forholdet at mange bilfagarbeidere forlater yrket relativt kort tid etter avlagt fagprøve – trolig gjennomsnittlig etter ca. 10 år.

 • Informasjonsskriv – ansattes kjøp og reparasjon av kondemnerte biler.

  NBF har gjennom de siste årene hatt stort fokus på håndteringen av kondemnerte biler, blant annet fordi mange av problemstillingene er svært relevante i forhold til arbeidet med sikre bilskadereparasjoner.

 • Ny veiledning om innkjøp av lakkeringsanlegg

  Lakkeringskabiner, forarbeidsoner og lakkblanderom er store investeringer. For å gjøre det lettere å ta de riktige beslutninger har NBF utarbeidet en veiledning om innkjøp av lakkeringsanlegg.

 • Bilde sluttrapport prosjekt løsemiddelmålinger

  Måling av løsemidler i billakkering

  NBF har, i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen, utarbeidet rapporten "Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder". Rapporten viser data for løsemiddeleksponering i moderne billakkeringsverksteder.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

 • Høyere kostnader ved periodisk kjøretøykontroll

  Vegdirektoratet har valgt å innføre EUs direktiv 2010/48/EU i flere omganger, og med det har vi stadig fått nye krav i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. De første endringene ble innført 01.01.2014 og i løpet av sommeren 2015 vil det tre i kraft ytterligere nye krav. De sistnevnte kravene vil medføre at kontrollorganene får høyere kostnader knyttet til periodisk kjøretøykontroll (PKK).

 • Status på nytt skadetidsstudie (MYSBY6)

  NBF har tidligere informert om at Consulting AB planlegger et nytt nordisk skadetidsstudie, kalt MYSBY6, og den planlagte fremdriften rundt dette. NBF følger opp tidligere informasjon og gir her en status på hvor prosjektet står i dag.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

 • Krav til føring av personallister i bilverkstedbransjen

  Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personallister for bilverksteder. Formålet med reglene om personallister er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

 • Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, kortversjon

  Denne veilederen gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring