Søk

Elektronisk egenerklæring i DBS

Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner har pågått siden 2009. Egenerklæring og tilhørende retningslinjer ble tidlig utarbeidet. Nå gjøres egenerklæringen tilgjengelig i DBS-systemet og blir dermed elektronisk tilgjengelig.

Den standardiserte egenerklæringen skal benyttes i forbindelse med reparasjoner av omfattende skadereparasjoner. Hovedhensikten er å dokumentere at skadeutbedringen er gjort i henhold til bilprodusentens reparasjonsmanualer og etter faglige anerkjente metoder, samt dokumentere at skadereparasjonen er utført av kompetent verksted med riktig verktøy og utstyr.

Før årsskifte vil egenerklæringen bli gjort elektronisk tilgjengelig i DBS og dette vil gjøre bruken av erklæringen vesentlig enklere og representere en mindre jobb. Siden det da vil bli ansett som svært enkelt å benytte egenerklæringen er det grunn til å anta at kravene til å dokumentere omfattende skadereparasjoner vil bli forvaltet tilsvarende strengere.

Egenerklæringer og andre nyttige formularer, samt mer informasjon om arbeidet med sikre bilskadereparasjoner, er i dag lett tilgjengelig på www.sikrebilreparasjoner.no

 

Mer om sikre bilskadereparasjoner og egenerklæring

Da egenerklæringen og de tilhørende retningslinjene ble innført hadde man ingen lovkrav om bruk av erklæringen og i den grad det ble stilt krav var det den gangen forsikringsselskapene som stilte slike krav i sine samarbeidsavtaler med bilskadeverkstedene. 01.01.2014 skjedde det derimot en vesentlig endring som gjør at det etter denne datoen er et lovpålagt krav om bruk av egenerklæringen.

Den 01.01.2014 trådte det nemlig i kraft nye krav i Kjøretøyforskriften. Kjøretøyforskriftens § 7-2 pkt. 2.1. sa da følgende.

For kjøretøy som er reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller liknende, skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder.

Med omfattende skade menes skade eller deformasjon på kjøretøyets struktur eller bærende elementer av et slikt omfang at kjøretøyet må målrettes.

Samtidig ble det samme kravet også presisert i verkstedforskriften gjennom følgende ordlyd i § 12 tredje ledd.

Når kjøretøy blir reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller lignende, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder før kjøretøyet tas i bruk. Dokumentasjonen skal oppbevares av virksomheten i minst 5 år etter reparasjon og gjøres tilgjengelig for Statens vegvesen ved tilsyn.

Med andre ord har vi i dag to forskrifter som stiller krav om dokumentasjon av omfattende skadereparasjoner.

Statens vegvesen har i tillegg til forskriftskravene utarbeidet egne retningslinjer vedrørende reparasjon av kjøretøy med omfattende skader. Disse retningslinjene er utarbeidet for mer i detalj beskrive hvordan de nevnte forskriftskravene skal fortolkes, og for å tydeliggjøre hva som skal kontrolleres ved tilsyn.

I disse retningslinjene sier Statens vegvesen at som dokumentasjon av omfattende skade må det fremlegges målebrev, utskrift av hjulstillingskontroll og bilder som dokumentere reparasjonsprosessen. I tillegg presiseres det at verkstedet må erklære at kjøretøyet er reparert i henhold til kjøretøyfabrikantens anvisninger, samt at verkstedet har kompetanse, verktøy og utstyr for å utføre reparasjonen.

En skade defineres som omfattende når bærende konstruksjoner er deformert og må målrettes. Siden målretting og oppspenning av bilen har nær sammenheng har man i tillegg presisert at bruk av skadeklasse 2 og 3 også definerer omfattende skade.

Et forholdsvis stort antall bilskadereparasjoner vil falle innenfor denne definisjonen og for å unngå brudd på forskriftskravene er det er da viktig at bilskadeverkstedene benytter egenerklæringen i forbindelse med dokumentasjon, og ikke minst at dokumentasjonen oppbevares i minimum 5 år.

I tillegg til den standardiserte egenerklæringen som her er omtalt så har også arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner utarbeidet en egenerklæring for førerassistenssystemer og/eller sikkerhetssystemer som er ment benyttet når utbedringer og utskiftinger krever etterfølgende kalibrering av komponenter som inngår i førerassistenssystemer eller sikkerhetssystemer.

Det er ikke lenger slik at det kun er de omfattende skadene som krever dokumentasjon. I dag kan en relativt enkel reparasjon eller utskifting kreve bruk av tekniske date fra bilprodusent, kreve spesiell kunnskap eller spesielt utstyr og i tråd med sikre bilskadereparasjoner er det da naturlig å stille krav om dokumentasjon. Bruk av denne formen for erklæring, til denne formen for reparasjoner og utskiftinger, er foreløpig ikke lovpålagt. Allikevel kan det nevnes at det gikk 5 år fra den standardiserte egenerklæringen ble utarbeidet til det ble lovpålagt å bruke den. Det er derfor ikke utenkelig at også egenerklæring for førerassistenssystemer og/eller sikkerhetssystemer vil bli lovpålagt om noen år.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo