Søk

Faktainformasjon om endringer i PKK-forskriften

I slutten av desember 2016 offentliggjorde Vegdirektoratet sine forslag til endringer i PKK-forskriften, ved å sende disse på såkalt høring. Forslagene blitt omtalt i flere medier, men mye av det som har stått på trykk har vært upresist og har bidratt til å skape misforståelser. NBF ønsker med denne informasjonen å presisere hva denne høringen faktisk innebærer.

Endringene som nå foreslås i PKK-forskriften omtales av mange som "EU sin kjøretøykontrollpakke". Det er viktig å merke seg at dette enda ikke er bestemt, men fremdeles et forslag. Årsaken til navnet er at nærmest samtlige endringer som nå foreslås er innlemmelse av et omfattende EU-direktiv, direktiv 2014/45/EU.

Frist for å implementere EU-direktivet er 20. mai 2017. Det betyr at alle regelendringer må være innformulert i nasjonalt regelverk, altså det norske regelverket, innen denne datoen.

Reglene trer i kraft 20. mai 2018 og det betyr at det er først fra denne datoen at endringene blir gjeldene for bilbransjen.

Som nevnt er EU-direktivet omfattende og det betyr at det representerer flere endringer. Noen av disse endringene er relativt beskjedne, mens andre er langt mer omfattende. De endringene som sannsynligvis vil bli oppfattet som mest omfattende er følgende:

  • Personlig godkjenning av kontrollører og krav til opplæring
  • Lemping på kravet til teknisk leders tilstedeværelse i kontrollorganet
  • Krav til habilitet
  • Nye kontrollorgankategorier
  • Endringer i utstyrskrav og kontrollinstruks
  • Oppheving av «diskrimineringsforbudet»
  • Tidspunkt for kontroll - fra «sluttsifferstyring» til registreringsdato som kontrollfrist

Vegdirektoratet sendte i slutten av januar ut et informasjonsskriv til alle kontrollorganer der de informerer om disse endringene. Vegdirektoratet sitt informasjonsskriv finner du her.

Forslagene som Vegdirektoratet nå har sendt på høring har høringsfrist 20. mars 2017. NBF er en viktig høringsinstans og vil selvfølgelig vurdere de foreslåtte endringene nøye, og gi et fyldig høringssvar innen fristen.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring