Søk

Informasjonsskriv – ansattes kjøp og reparasjon av kondemnerte biler.

NBF har gjennom de siste årene hatt stort fokus på håndteringen av kondemnerte biler, blant annet fordi mange av problemstillingene er svært relevante i forhold til arbeidet med sikre bilskadereparasjoner.

Vi har i tillegg erfart at dagens håndtering av de kondemnerte bilene medfører en rekke problemstillinger for de bilskadeverkstedene som gir sine ansatte anledning til å kjøpe, reparere og videreselge kondemnerte biler.De sistnevnte problemstillingene er det viktig at bilskadeverkstedene kjenner til og derfor utarbeidet NBF et informasjonsskriv som ble publisert i bladet Bilbransjen nr. 02-2012.

Skrivet er i hovedsak ment å informere om juridiske-, økonomiske- og skattemessige problemstillinger som bilskadeverkstedene kan bli stilt ovenfor dersom de lar sine ansatte få kjøpe, reparere og selge kondemnerte biler. Informasjonsskrivet inneholder også et forslag til såkalt hobbykveldreglement.
Etter at informasjonsskrivet ble publisert har NBF mottatt flere kommentarer og innsett at deler av innholdet kan misforstås. Særlig gjelder dette to områder som vi her vil tydeliggjøre for å unngå at flere misforstår dette.

Skrivet sier ikke at NBF prinsipielt er i mot at godkjente bilskadeverksteder får kjøpe kondemnerte biler
Etter å ha lest innholdet sitter flere igjen med inntrykket av at NBF er i mot at bilskadeverksteder får kjøpe kondemnerte biler. NBF skriver, etter å ha listet opp de mange problemstillingene, "… Norges Bilbransjeforbund vil derfor generelt fraråde at bilskadeverkstedene lar de ansatte få kjøpe, reparere og videreselge kondemnerte biler…". Vi fraråder altså ikke at verkstedene kjøper, reparerer og videreselger kondemnerte biler, men fraråder at verkstedet gir de ansatte anledning til dette.
Vi presiserer derfor at NBF ikke er i mot at verkstedene kan kjøpe kondemnerte biler, forutsatt at verkstedene er godkjente av Statens vegvesen, har den nødvendige kompetansen, utstyret og verktøyet, har tilgang til produsentenes reparasjonsmanualer, samt overholder informasjonsplikten ved videresalg.

Hobbykveldreglementet foreslår ikke at de ansatte kan reparere én kondemnert bil per år
Flere oppfatter det slik at NBF i sitt eksempel på regler for hobbykveld foreslår at de ansatte får reparere én kondemnert bil per år. I eksemplet står det tydelig at det kun er tillatt å utføre arbeid på biler som er registrert på den ansatte, altså biler som den ansatte eier selv. Det er videre listet opp fire forutsetninger som særlig bør vektlegges i forbindelse med reparasjon av store karosseriskader. En av disse forutsetningene er at den ansatte kun får reparere én stor karosseriskade per år.
Det er også her behov for å tydeliggjøre at det ikke foreslås å gi den ansatte anledning til å reparere én kondemnert bil per år, men en karosseriskade på sin egen bil. Det er også verdt å understreke at hobbykveldreglementet er et eksempel som det enkelte verksted selv må tilpasse og gjøre til sitt.

Informasjonsskrivet problemstillinger ved ansattes kjøp og reparasjon av kondemnerte biler.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring