Søk

MYSBY6, det nordiske skadetidsstudiet

Høsten 2013 ble NBF for alvor involvert i det som skulle bli en nordisk skadetidsstudie. Nå som 2016 er godt i gang er selve gjennomføringen av MYSBY6 også i full gang. Det er derfor på tide med en foreløpig statusrapport på den nordiske skadetidsstudien, ca. 11 måneder før den er planlagt ferdig.

MYSBY er betegnelsen på tidsystemet som ligger til grunn for dagens DBS-system og tallet 6 indikerer at MYSBY6 er det sjette tidsstudiet som gjennomføres for å oppdatere dette tidsystemet.

Ansvarlig prosjektleder, og ansvarlig for hele tidsstudiet, er Consulting AB (CAB) som blant annet har utviklet kalkulasjonsdelen vi i dag finner i vårt eget DBS-system og som i Sverige kalles for CABAS.

NBF har som nevnt vært involvert i MYSBY6 siden høsten 2013. Siden den tid har vi jobbet nasjonalt i samarbeid med ressursgruppen skade/lakk for å fastsette kriterier for studiet. I tillegg har vi deltatt aktivt i den nordiske prosjektgruppen der partene har utarbeidet en omfattende kravspesifikasjon som store deler av prosjektet bygger på. Videre har vi gjennom såkalte metodestudier kvalitetssikret at de norske verkstedene som skal delta i studien tilfredsstiller kravspesifikasjonen, og vi har deltatt som observatør under tidsstudiene av de norske verkstedene så langt. I midten av februar 2016 vil vi på nytt observere tidsstudien av det tredje og siste verkstedet i Norge.

Totalt deltar Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Estland i det nordiske skadetidsstudiet og totalt studeres 15 verksteder i disse landene, hvorav altså tre i Norge. Det første verkstedet som ble tidsstudert i forbindelse med MYSBY6 var svensk og ble studert i april 2015. Det siste verkstedet som studeres vil trolig være finsk og tiden for dette er februar/mars 2016. Det betyr at de 15 verkstedene har blitt studert over en ettårsperiode og med det har studien også klart å fange opp klimatiske forhold som varierer gjennom et nordisk år og som påvirker tidsforbruket.

Når selve tidsstudiene er gjennomført går prosjektet over i en analysefase. Da skal alle innhentede tidsdata analyser og den eksisterende tidsformelen skal til slutt oppdateres med de nye tidene. Forutsatt at det ikke skjer endringer i dagens fremdriftsplan vil de nye tidene lanseres, og prosjektet avsluttes, i desember 2016.

En forlengelse av fremdriftsplanen vil være avhengig av om tidsdataene i tilstrekkelig grad inkluderer de arbeidsoperasjoner man på forhånd har blitt enige om å ivareta i MYSBY6. Dersom analysene viser manglende data vil CAB gjennomføre såkalte tilleggsstudier og i så fall vil planlagt sluttdato kunne bli utsatt.

Den nordiske prosjektgruppen har bestått av representanter fra bilbransjen og forsikringsbransjen tilhørende de deltakende landene, samt importører, lakkleverandører og utstyrsleverandører. CAB har hatt rollen som prosjektleder og hovedansvarlig for studiene. Som forventet i et så stort prosjekt har det vært mange og lange diskusjoner underveis, men så langt i prosjektet må det sies at prosjektgruppen har samarbeidet godt og man har alltid kommet frem til gode kompromisser og enighet.

Selve "syretesten" av prosjektet vil man nok få når prosjektet går over i det som tidligere er omtalt som analysefasen. Det er således for tidlig å trekke konklusjoner, men så langt er NBF fornøyd med måten prosjektet har blitt gjennomført på. Dersom dette også er konklusjonen når prosjektet avsluttes tyder mye på at bransjen da vil ha et tidsystem som er vesentlig mer oppdatert enn dagens system.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring