Søk

NBF påvirker krav i PKK-forskriften

I disse dager implementeres nye direktiver fra EU om kjøretøykontroll. Resultatet av dette er at vi nå får til dels omfattende endringer i PKK-forskriften.

NBF har fulgt prosessen tett og har både gjennom høringsrunder og aktivt arbeid forsøkt å påvirke til at forskriftskravene blir lagt på riktig nivå. Nylig var vi i møte med samferdselsdepartementet og påvirket til rimeligere opplæringskrav.

De nye kravene i PKK-forskriften er ikke formelt vedtatt, men det er grunn til å tro at ny PKK-forskrift trer i kraft 20. mai 2018. Denne gangen implementeres det både nye kravområder og en skjerpelse av eksisterende krav. Eksempelvis innføres det nå personlig godkjenning av kontrollørene, og i den forbindelse vil det bli stilt krav til opplæring som er vesentlig mer omfattende enn tidligere. For NBF har det vært viktig at de nye opplæringskravene blir lagt på et fornuftig nivå og at opplæringen kan tilegnes på enklest mulig måte.

I den nye PKK-forskriften vil det bli stilt krav om at eksisterende kontrollører må gjennomføre en tilpasset grunnopplæring. Denne tilpassede grunnopplæringen gjelder altså kun for kontrollører som er tilsatt før de nye kravene trer i kraft, og opplæringen kan nærmest betegnes som en overgangsopplæring. Opprinnelig var det foreslått at denne overgangsopplæringen skulle bestå av to moduler à to dager og altså vare totalt fire dager. NBF mener at det å ta dagens kontrollører ut av arbeid i fire dager for å fullføre en overgangsopplæring påfører bilbransjen urimelige kostnader, og i tillegg besitter allerede dagens kontrollører en betydelig kompetanse som gjør det unødvendig å kreve at disse setter seg på skolebenken i fire dager.

Før nyttår gjennomførte derfor NBF og Bilimportørenes Landsforening (BIL) møter med både Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet for å bedre overgangsopplæringen, og når de nye forskriftene vedtas vil vi trolig få bekreftet av vårt påvirkningsarbeid har gitt resultater.

Signalene som Vegdirektoratet har gitt tyder altså på at kravene tilhørende tilpasset grunnopplæring blir endret. I praksis innebærer dette at opplæringsmodulene reduseres til totalt tre dager og at modulene tilhørende én av dagene tilpasses e-læring. Det betyr at de opprinnelige fire dagene er redusert til to dager i tillegg til et e-læringsprogram. Det vil i så fall være en vesentlig forenkling.

Det er viktig å presisere at overgangsopplæringen som er omtalt her kun gjelder for dagens kontrollører. Kontrollører som blir tilsatt etter at den nye forskriften har trådt i kraft kan naturligvis ikke gjennomføre en overgangsopplæring og må derfor gjennomføre opplæring som tilfredsstiller kravene til grunnkompetanse. Grunnopplæringen for de fremtidige kontrollørene vil trolig ha en varighet på totalt 60 og 68 timer for kontrollører av henholdsvis lette og tunge kjøretøy.

Både dagens og fremtidens kontrollører må hvert femte år gjennomføre oppfriskningsopplæring som sannsynligvis vil ha et omfang som representerer to opplæringsdager.

Dersom ny PKK-forskrift trer i kraft som planlagt 20. mai 2018 vil naturligvis dagens kontrollører måtte få en overgangsperiode for å gjennomføre overgangsopplæringen. NBF har grunn til å tro at bransjen vil få en rimelig overgangsperiode, men både kontrollorganene og kontrollørene bør så snart forskriften er vedtatt være bevisst på å planlegge sin gjennomføring av den tilpassede grunnopplæringen.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring