Søk

Nordisk samarbeid skade/lakk

I de nordiske landene er likhetene større enn forskjellene innenfor området skade/lakk og hovedutfordringene er nokså ensartede. For å dele erfaringer og for å styrke hverandre har de nordiske bransjeorganisasjonene blitt enige om regelmessige møter og dialog.

NBF og de andre bransjeorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland har tradisjonelt hatt et godt forhold og går man langt nok tilbake i tid har det også tidligere vært et formelt samarbeid innenfor skade/lakk. For å dele viktige erfaringer og for å stå bedre rustet til å møte felles utfordringer, har landene nå bestemt å reetablere dette samarbeidet.

Formelt sett er det altså de fagansvarlige i bransjeorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland som har etablert et samarbeid, men ved behov og avhengig av type saker vurderes det også å invitere fagansvarlige fra andre land med i deler av samarbeidet.

Det første møte i det reetablerte samarbeidet fant sted i Stockholm 2. mai i år. I tillegg til å avgjøre hvilke saker og temaer som er aktuelle å samarbeide om, ble det også brukt tid på å enes om formen på samarbeidet. Det ble blant annet bestemt at det årlig skal være 4 faste møter i tillegg til eventuelle møter ved behov. De gjenværende møtene i 2017 vil bli gjennomført i København 11 – 12. september og på Gardermoen 20 – 21. desember.

Saker og problemstillinger som er ensartede innenfor landene har naturligvis også et ensartet og felles løsningspotensial. Ved å samarbeide tettere og innta felles standpunkter og holdninger står partene sterkere og man får samlet sett større gjennomslagskraft.

I tillegg sitter den enkelte fagperson på erfaringer og innehar kunnskap som fellesskapet kan dra nytte av og som i sum vil styrke det faglige arbeidet.

På generell basis har de fagansvarlige store forventninger til samarbeidet og mener resultatet av dette utvilsomt vil være positivt.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo