Søk

Ved mistanke om utilfredsstillende utbedring av tidligere skade

Av flere grunner er det ønskelig å kjenne til om en bil har hatt tidligere skader eller ikke – særlig da større skader. Eksempelvis gjelder dette ved kjøp/innbytte og salg av bruktbiler. Saken om Olsen Bil har satt ytterligere fokus på dette temaet.

Norges Bilbransjeforbund har hatt, og har, en god og tett dialog med seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet i Statens vegvesen. I forbindelse med Olsen Bil-saken har det vært flere møter hvor man blant annet har drøftet hvordan bilbransjen bør forholde seg til biler som tidligere er reparert av Olsen Bil.

Mindre grunn til bekymring

Statens vegvesen har god oversikt over biler reparert av Olsen Bil. Totalt dreier det seg om flere tusen biler. Skadehistorikken til et par tusen av disse bilene er hentet ut og på bakgrunn av skadeopplysningene blir 1.000 biler gjenstand for en omfattende etterkontroll.

Resultatene av disse kontrollene kan deles i 3 kategorier:

  1. Reparasjonen er korrekt utført og det foreligger ingen mangel
  2. Reparasjonen er mangelfull og det pålegges ny reparasjon og påfølgende etterkontroll
  3. Det avdekkes alvorlige reparasjonsfeil og bilen tas permanent ut av drift (avskiltes)

Det at man nå har kontroll på de bilene som er reparert av Olsen Bil gjør at akkurat disse bilene ikke representerer noen økt trafikkrisiko, og med andre ord trenger man ikke å bekymre seg spesielt for disse bilene.

Statens vegvesen utleverer ikke oversikt over biler reparert av Olsen Bil

Regelverket som blant annet forvaltes av Datatilsynet og regler om personvern gjør at Statens vegvesen ikke kan utlevere oversikt over biler som er reparert av Olsen Bil.

Statens vegvesen peker også på at de som i dag står som eiere av de aktuelle bilene, uforskyldt har havnet i en situasjon der de risikerer å være eier av en trafikkfarlig bil. Fordi en viss andel av kontrollene resulterer i pålegg om ny reparasjon, eller i verste fall avskilting, ender en del av disse bileierne opp med en betydelig tilleggsregning.

Dersom Statens vegvesen på toppen av dette skulle tilgjengeliggjøre en oversikt over disse bilene ville i prinsippet disse bileierne få en tilleggsbelastning i form av å være eiere av en bil som står oppført på en slags "svarteliste".

Det faktum at disse bilene gjennomgår omfattende kontroller, blir reparert i tråd med produsentens anvisninger og dermed ikke representerer noen økt trafikkrisiko, gjør en slik oversikt urimelig - og antakelig unødvendig.

Gjeldene regelverk og hensynet til uskyldige bileiere er derfor årsaken til at Statens vegvesen ikke vil utlevere oversikt over biler reparert av Olsen Bil.

Hvordan skaffe nødvendig oversikt

Det er fullt forståelig at bilbransjen har stort fokus på saken om Olsen Bil, og både verksteder og bilforhandlere er opptatte av å vite om de er i kontakt med biler som tidligere har vært reparert av Olsen Bil.

Selv om Statens vegvesen nå har konkludert med at de ikke offentliggjør noen oversikt over biler reparert av Olsen Bil, så er det allikevel mulighet for å kontrollere eierhistorikken til bilene.

Dersom man av en eller annen grunn har mistanke om at bilen kan ha vært i eierskap av-, eller der det kan være mistanke om at det er utført en utilfredsstillende skadeutbedring og/eller har vært reparert av en aktør man er skeptisk til, så kan man på generelt grunnlag kontakte Statens vegvesen og be om eierhistorikken på den aktuelle bilen.

Eierhistorikken vil ikke gi informasjon om selve reparasjonen og den vil ikke nødvendigvis bekrefte hvem som har utført reparasjonen, men denne historikken vil ofte være nok til å bekrefte eller avkrefte mistanken man eventuelt måtte ha. Eksempelvis vil en aktør som har kjøpt en innløst (kondemner) bil fremkomme i eierhistorikken og forsikringsselskapet som har innløst bilen vil normalt også fremkomme som en del av historikken. Man får dermed klare indikasjoner på hvorvidt bilen tidligere er innløst og hvem som har kjøpt den innløste bilen.

Rutiner og økt fokus, samt det å etterspørre eierhistorikk, er således viktige tiltak som kan bidra til å bekrefte eller avkrefte mistanke om tidligere skade.

Ikke bare Olsen Bil….

Statens vegvesen erfarer at problemet med utilfredsstillende skadereparasjoner går langt utover tilfellet Olsen Bil. Pr i dag er antakelig dette et større problem enn biler fra Olsen Bil i det disse nå fortløpende kontrolleres og enten klareres, repareres eller skrotes.

Statens vegvesen mener at Olsen Bil kun er toppen av et isfjell, og er innstilt på å se på tiltak som kan bidra til å sikre at alle skadeverksteder reparerer bilene i henhold til de regler som gjelder, herunder at utbedringene utføres i henhold til bilfabrikantens spesifikasjoner og at skadeverkstedene kan dokumentere dette. Dette innebærer også at Statens vegvesen vil se nærmere på dagens godkjenningsordning av blant annet skadeverkstedene, herunder å inndra denne der verkstedene ikke følger spillereglene.

Det er bred enighet mellom Statens vegvesen, Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørene, forbrukerorganisasjonene med flere om at alle biler som skal ut på veiene må tilfredsstille de pålagte krav til sikkerhet, herunder at biler som repareres er like sikre som før de ble påført skaden, og at det bør brukes strenge sanksjoner for å nå dette målet.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring