Krav til førerkort for mekanikere

Som hovedregel stiller verkstedforskriften krav om at mekanikere må ha førerkort som gir de rett til å kjøre de kjøretøyene de skal reparere, men forskriften åpner også for visse unntak fra førerkortkrav som verkstedene bør kjenne til.

§ 10 i verkstedforskriften stiller krav til personale og krever blant annet at personale som skal kjøre de kjøretøyene det utføres arbeid på, må ha førerkort for dette. Samtidig sier forskriften at unntak i førerkortforskriften § 12-2 første ledd gjelder.

Førerkortforskriftens § 12-2 sier nemlig at i bilverksted eller liknende område i Norge kan motorvogn/vogntog som betinger førerrett i klassene BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E flyttes av person som har førerett klasse B.

En mekaniker med førerkort klasse B kan derfor kjøre de nevnte kjøretøykategoriene inn og ut av verkstedet, og flytte kjøretøyene på verkstedets parkeringsplass.

NBF anbefaler verkstedene å tolke dette unntaket strengt. Dersom verkstedets parkeringsplass er umiddelbart utenfor verkstedets lokale, så mener NBF at kjøretøyene kan kjøres og flyttes mellom verkstedet og parkeringsplassen.

Dersom det aktuelle kjøretøyet er plassert et stykke unna verkstedet og krever lengre kjørestrekning, så er dette et forhold som faller utenfor uttakskravet. Mange verksteder kan ha svært store områder utenfor verkstedet, som tilhører verkstedet og som er lukket for offentlig trafikk, men kjøring på svært store verkstedområder vil også ligge utenfor det unntaket som forskriften er ment å gjelde.

NBF anbefaler derfor at verkstedet definerer området utenfor verkstedet som skal inngå i førerkortforskriftens unntak. Som nevnt bør dette området begrenses til å være umiddelbart utenfor verkstedet. Dersom verkstedet har et stort område utenfor lokalet bør kun deler av det nærmeste området defineres som unntaksområde.  I praksis kan definisjon av uteområde gjøres ved å skravere det aktuelle området på et A4-kart.

I tillegg til å definere uteområdet bør det også lages en liste over hvilke mekanikere som unntaket er ment å gjelde. Husk at disse mekanikerne må ha minimum førerkort klasse B.

Kart og liste over mekanikere bør ajourholdes og arkiveres i verkstedets kvalitetsstyringssystem.

Det er viktig å presisere at når forutsetningene for førerkortforskriftens § 12-2 ikke er oppfylt, gjelder vanlige krav til førerkort. Eksempelvis vil alle former for prøvekjøring ligge utenfor førerkortforskriftens § 12-2.

Unntakskravene som vi her informerer om vil ikke påvirke førerkortkravet til teknisk leder. Teknisk leder, og kompetent stedfortreder, skal ha førerrett som gir adgang til å kjøre slike kjøretøy som kjøretøyverkstedet har godkjenning for.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler