Innhold

Leasing og påkost

Leietakers vedlikeholdsforpliktelse og bransjenorm for unormal slitasje.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) arbeidet i lengre tid med en gjennomgang av leasingkontraktene. Målsetningen var blant annet å skape større forutsigbarhet mellom partene og redusere risikoen for høy påkost ved leasingforholdets avslutning.

Gruppen har i samarbeid utviklet en ny "Service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasingforhold” samt en "Felles bransjenorm for unormal slitasje".

Det er partenes intensjon at "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold" skal integreres i leasingkontraktene. "Felles Bransjenorm for unormal slitasje" skal leveres leietaker senest ved leieforholdets start. Flere leasingselskap, blant dem DNB Finans, Santander og Nordea Finans, har implementert det nye materialet i sine leasingkontrakter. NBF forventer at også øvrige aktuelle finansieringsselskap har gjort, eller vil gjøre, det samme.

NBF anbefaler følgelig på det sterkeste at våre medlemsbedrifter tar i bruk dette nye materialet og gir følgende oppfordring:

 

Leverandør  kreve av det/de leasingselskap de har avtale med:

  • "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold" må tas inn og gjøres til en del av leasingkontrakten som brukes i forholdet mellom leverandør og leasingselskap.
  • Leasingselskapet skal sørge for innkjøp og distribusjon av "Felles Bransjenorm for unormal slitasje" til leverandør slik at heftet kan leveres til leietaker senest ved leieforholdets start/ved inngåelse av leiekontrakt.
  • Leasingselskap må gjøre endringer og tilpasninger i sin leasingkontrakt i tråd med de justeringer som er foretatt i Finfo’s mønsteravtale.

Leverandør bør kreve av det/de leasingselskap de har avtale med: (Tas eventuelt inn i samarbeidsavtalen.)

  • At leasingselskap er villig til å motta informasjon fra leverandør om leietakers (eventuelle) mislighold av "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold".
  • At leasingselskap ved slik informasjon aksjonerer i forhold til leietaker ved oppfølging av leietaker/varsel om oppsigelse av leieavtalen med samtidig kopi/underretning til leverandør.
  • At leasingselskap umiddelbart skal varsle leverandør dersom det inntreffer forhold som leasingselskap blir kjent med og som kan/vil medføre oppsigelse/avslutning av leieforholdet, herunder ikke minst konkurssituasjoner, slik at leasingselskap og leverandør snarest kan bli enige om løsninger som er tjenlige for begge parter – gjensidig lojalitet i kontraktsforhold.

 Finfo sendte allerede den 29. mars 2011 ut sirkulære til sine medlemmer hvor også de sterkt anbefaler at "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold" og "Felles bransjenorm for unormal slitasje" tas i bruk i forhold til leverandør/leietaker.

Service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasingforhold

Retningslinjer for unormal slitasje, folder

 Ta kontakt med NBFs juridiske avdeling for mer informasjon.