Avslutning av arbeidsforhold

Ved avslutning av et arbeidsforhold er det veldig viktig å gjøre dette på en ryddig måte, enten det gis en oppsigelse eller avskjed. NBF har laget en kort veiledning med de viktigste punktene.

Drøftelsesmøte:

Før en oppsigelse eller avskjed er det et krav i arbeidsmiljøloven (AML) at det skal avholdes et drøftelsesmøte før endelig avgjørelse om oppsigelse eller avskjed fattes. Den ansatte må skriftlig varsles i god tid i forveien, og vedkommende må gis anledning til å ha med seg en rådgiver (for eksempel en tillitsvalgt, advokat eller annen ønsket rådgiver).

Viktig: Arbeidsgiver må gi en grundig og objektiv beskrivelse av faktum, og at arbeidstaker må gis god anledning til å kommentere, utfylle og eventuelt imøtegå de fakta og vurderinger som arbeidsgiver legger frem i drøftelsesmøtet. Dersom en ansatt som vurderes for oppsigelse ikke stiller i drøftelsesmøtet, vil en arbeidsgiver kunne ta avgjørelsen om oppsigelse eller avskjed basert på de opplysningene som allerede foreligger.

Tips: Send oppsigelse eller avskjed rekommandert i posten! Da anses brevet fra arbeidsgiver som mottatt i det øyeblikk meldingen om rekommandert post er lagt i postkassen til arbeidstakeren.

Mal for innkalling av drøftelsesmøte oppsigelse finner du her.

Oppsigelse:

En oppsigelse må alltid være saklig begrunnet enten det gjelder nedbemanning eller negative forhold hos den ansatte. Det betyr at arbeidsgiver må ha foretatt en grundig vurdering av alle momenter i saken før oppsigelsen gis. Husk at ved den minste tvil og usikkerhet om faktum er det arbeidsgiver som blir sittende med ansvaret. Arbeidsgiver har derfor bevisbyrden for at det fremlagte faktum er riktig.

Mal for oppsigelse av arbeidsforhold finner du her.

Avskjed:

Samme saksbehandling og formalkrav gjelder ved avskjed som ved oppsigelse. Vær ekstra oppmerksom i forbindelse med avskjedsprosesser. Avskjed skal bare benyttes i tilfeller det er begått grove brudd på arbeidsavtalen.

Mal for avskjed finner du her.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Se aktuelle kurs her.