Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

Prøvetidsperioden innebærer flere plikter for arbeidsgiver enn man kanskje tror. Den prøvetidsansatte har krav på nødvendig opplæring og veiledning i alt som er relevant for ansettelsesforholdet. Det er derfor viktig at den nyansatte tidlig gis en god innføring i arbeidsoppgavene. Den ansatte skal i prøvetidsperioden gis en reell mulighet til å korrigere sitt arbeid.

Det har stor betydning at arbeidsgiver kan dokumentere at den nyansatte er blitt fulgt opp på en god måte i prøvetidsperioden. Flere dommer viser dette. Så selv om ansatte i utgangspunktet har et litt svakere vern mot å bli sagt opp i prøvetiden kan arbeidsgivers oppsigelse bli vurdert som usaklig av domstolene.

Dersom man først må gå til oppsigelse av ansatte i en prøvetidsperiode er det viktig å se på følgende momenter som vil kunne være grunnlag for oppsigelsen:

 1. Tilpasning til arbeidet (for eksempel hvordan man innordner seg på arbeidsplassen, og følger de rutiner mv som gjelder)
 2. Faglig dyktighet (om arbeidstaker virkelig har eller klarer å anvende de faglige kvalifikasjoner som er nødvendige for stillingen)
 3. Pålitelighet (for eksempel punktlighet med tanke på oppmøtetid, generell etterrettelighet, "holdninger" mv)

Kort oppsummering av det man må huske på i forbindelse med oppsigelse av prøvetidsansatte:

 • Terskelen for oppsigelse er noe lavere i prøvetiden enn når man er fast ansatt
 • Arbeidsgiver må likevel foreta en saklig vurdering ut fra forutsetningene den ansatte er gitt for å gjøre en god jobb
 • Arbeidstaker må gis reell sjanse til å lykkes. Tilbakemeldinger må gis fra arbeidsgiver
 • Saksbehandlingen må være korrekt – det må avholdes et drøftelsesmøte før endelig avgjørelse om oppsigelse!
 • Oppsigelsesbrevet må være formgyldig, og oppfylle arbeidsmiljølovens formelle krav til innhold i et oppsigelsesbrev
 • Oppsigelsesfristene er vanligvis kortere i prøvetiden, og løper fra oppsigelsesdatoen
 • Den ansatte kan gå til domstolene dersom vedkommende mener at oppsigelsen var usaklig
 • Den ansatte har ikke krav på stå i stilling mens saken pågår ved tvist om oppsigelse i prøvetiden