Lavutslippssone i Oslo skrinlagt

Våren 2017 fremmet byrådet i Oslo et forslag om lavutslippssone i Oslo. I høringsrunden tok NBF kraftig til motmæle og søkte samarbeid med Norges Lastebileierforbund, NHO Logistikk og transport, NHO Transport og NHO Oslo og Akershus. Vi har også hatt støtte fra Akershus fylkeskommune. Lavutslippssoner er nå skrinlagt. Det er svært gledelig.

Vi har fulgt saksbehandlingen nøye og fikk først saken utsatt et år – og nå skrinlagt. Vi har også avdekket saksbehandlingsfeil underveis. Nå har byrådet erkjent at en lokal lavutslippssone er lite målrettet. Det er allerede innført både tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) og høyere takster for tunge kjøretøy med Euro 5 og eldre motorer i bomringen. 1.mars 2019 kommer det dessuten et nytt hopp i takstene. Næringen har allerede vist stor omstillingsevne og tilpasser seg nye takster og flere bomsnitt. Derfor mener vi at skrinleggingen er helt riktig.

I vår høringsuttalelse til byrådet skrev vi blant annet:

Vi mener innføring av en lavutslippssone for tunge kjøretøy denne vinteren er forhastet og at bransjen ikke gis et realistisk tidsvindu for å tilpasse seg den nye avgiften. Utskifting av kjøretøyparken av tunge kjøretøy skjer raskt og vi mener en innføring om 1-2 år hadde gitt næringslivet det nødvendige handlingsrom.

Videre mener vi det er lite målrettet at hele Oslo kommune inngår i lavutslippssonen. Det fratar aktørene muligheten for å bruke biler med Euro VI teknologi der utslippene belaster mest. Dessuten synes vi det er uheldig at lavutslippssoner innføres samtidig som Oslopakke 3 er reforhandlet med nye, høyere satser, flere innkrevingspunkter og tids- og miljødifferensierte satser. Den nye og skjerpede avgiften for alle person- og nyttekjøretøy som passerer innkrevingspunktene stimulerer til både utskifting av bilparken og mindre kjøring.

Akershus fylkeskommune har i sitt vedtak trukket frem at miljødifferensierte satser i bomringen er et mer målrettet tiltak enn lavutslippssoner. NBF mener derfor at byrådet bør avvente innføring av lavutslippssoner slik at næringen får realistisk mulighet for å skifte ut bilparken av tunge kjøretøy og dessuten ser effekten av vesentlig høyere brukerbetaling som skjer i flere trinn frem mot 2020."

Oslos byråd har med andre ord avblåst et avgiftssjokk for tunge kjøretøy i Oslo.  Det er godt nytt for bilbransjen og næringslivet i Stor-Oslo.