NBFs kjøpekontrakt og ny kjøresyklus (WLTP)

I skrivende stund er det fortsatt stor usikkerhet omkring hvordan ny kjøresyklus (WLTP) vil slå ut på beregning av engangsavgiften. Det er imidlertid ganske sikkert at den vil medføre en økning på en del modeller – hvilke er umulig å si per nå. Dette kan bety at avtalt pris vil kunne øke betydelig i perioden mellom bestilling og levering/betaling. I kjøpekontrakten har du mulighet til å ta høyde for økningen.

Salgs- og leveringsvilkårene i NBFs forbrukerkjøpskontrakt pkt 3 regulerer tilfeller der blant annet engangsavgiften økes. Kjøper må i slike tilfeller akseptere en økning på 6 prosent i forhold til avtalt pris. Utover dette kan kjøper som hovedregel gå fra avtalen. Unntatt er tilfeller der bilen er bestilt med særskilte spesifikasjoner eller leveringstiden er lengre enn 6 måneder.  

Innføringen av den nye kjøresyklusen vil, etter det NBF p.t. kjenner til, kunne bety at bilmodeller vil få økninger i engangsavgiften som kan gå utover de 6 % NBFs kjøpekontrakt tar høyde for.

Dersom bilforhandler mener at denne standardpassusen i NBFs kjøpekontrakt ikke er tilstrekkelig for å dekke opp eventuell avgiftsøkning, vil det måtte gjøres en ekstra påtegning på kjøpekontrakten. Enten som et vedlegg eller under punktet særlige merknader på side 1 i kjøpekontrakten.

NBF vil ikke gi noen anbefaling om på hvilket nivå man bør legge seg. Den enkelte forhandler eller forhandlernettverk må gjøre selvstendige vurderinger som eksempelvis tar hensyn til fordeling av kundes og egen risiko, hva en måtte synes er rimelig å kreve av kunde, omdømmehensyn etc. Uansett er det viktig å informere kunde så godt som mulig omkring den usikkerheten som foreligger.

Da denne situasjonen vil være forbigående, vil NBF ikke endre pkt 3 i kjøpekontrakten. Erfaringsmessig vil det også ta for lang tid å gjøre endringen hos IT selskapene vi har avtale med.  Vi mener også det bør være opptil den enkelte forhandler eller forhandlernettverk å beslutte hvilket nivå man eventuelt finner det forsvarlig å legge seg på.