Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Avklaring fra Finansdepartementet om bruk av kontantfaktura ved salg

Det er nylig avklart at det ikke kreves at kontantsalg registreres i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Finansdepartementet har besluttet ikke å endre bestemmelsen nå. Dette innebærer at reglene om nytt kassasystem inntil videre ikke vil gjelde for de som utsteder kontantfakturaer ved salg. Departementet har uttalt at ordningen skal evalueres etter at reglene har virket over noe tid. NBF påpeker at det dermed er viktig å forsikre seg om at den kontantfakturaløsningen man har på plass i bedriften tilfredsstiller kravene i forskriften.

Oppsummert
Finansdepartementet fastsatte enkelte endringer i bokføringsforskriften 14. desember 2018. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Endringene har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet. Den kom en viktig avklaring for bilbransjen. I høringen ble det foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura, ved å slette den nye bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. På bakgrunn av flere høringsinnspill har Finansdepartementet besluttet ikke å endre bestemmelsen nå. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid.      
Videre ble det vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Dette vil kunne redusere unødig papirbruk. Det ble også vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. 

NBF er tilfreds med at Finansdepartementet har tatt innspillene i høringen til etterretning og at det ikke blir noen endring i denne omgang og at kontantsalg ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. NBF presiserer at det er viktig å kontrollere at løsningen er i samsvar med kravene i bokføringsforskriften.

Bakgrunn
Skattedirektoratet utarbeidet et høringsnotat om endringer i bokføringsforskriften, datert 12. april 2018. Høringsfristen var satt til 2. august 2018. NBF var ikke høringsinstans, men ga allikevel et svar med bakgrunn i Skattedirektoratets vurdering om at unntaket om kontantfaktura i bokføringsforskriften burde begrenses. Det ble henvist til at dersom kontantsalg på årsbasis utgjør mer enn tilsvarende 3G, så må man særskilt søke om unntak. NBF var av den oppfatning at bilbransjen fortsatt bør omfattes av et generelt unntak. En avklaring har nå kommet. Bestemmelsene om unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura blir ikke endret i denne omgang. Kontantsalg fra 1. januar 2019 kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.

I høringsnotatet ble det foreslått enkelte endringer i forskrift av 20. desember 2016 nr. 1752 om endring i forskrift om bokføring. Forslagene hadde dels sammenheng med Skattedirektoratets forslag til endringer i kassasystemforskrifta av 18. desember 2015. Det var også foreslått enkelte endringer i bokføringsforskriften av 1. desember 2004, blant annet et forslag om at anvendelsesområdet for unntaket om kontantfaktura bør begrenses.

Skattedirektoratet foreslo enkelte endringer i bokføringsforskriften, blant annet som en tilpasning til foreslåtte endringer i kassasystemforskrifta. Kassasystemlova og kassasystemforskrifta trådte i kraft fra 1. januar 2017. Regelverket stiller krav til kassasystem som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige. Som en følge av nye regler om kassasystemer blir det fra 1. januar 2019 innført en ny bestemmelse i bokføringsloven § 10 a som lyder: 
Bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og krav etter forskrift gitt i medhold av kassasystemlova. Departementet kan i forskrift fastsette krav til bruk av kassasystem mv., herunder fastsette unntak.

Departementet fastsatte 20. desember 2016 forskrift nr. 1752 endringer i bokføringsforskriften som følge av de nye reglene om kassasystemer. Endringene trer i kraft 1. januar 2019.
Det var også foreslått enkelte endringer i unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriftens delkapittel 5-4 om unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg.  Dette gjaldt blant annet en begrensing i anvendelsesområdet for bruk av kontantfaktura, og et nytt alternativ for dokumentasjon av kontantsalg ved andre ubetjente salgssteder enn automater.

Høringsnotatet omtalte en mulighet for å søke om dispensasjon fra kravet til å bruke et produkterklært kassasystem:
«I Skattedirektoratets tidligere anbefaling overfor Finansdepartementet ble bilforhandlere/verksteder og forhandlere av elektroniske produkter nevnt som eksempler på bransjer som benytter kontantfakturaer i tillegg til at de har kredittsalg. Direktoratet vil bemerke at dersom disse bokføringspliktige bare har sporadisk kontantsalg, vil de omfattes av unntaket i bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd, forutsatt at det sporadiske kontantsalget ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår. Dersom kontantsalget er over denne grensen vil det være mulig å søke om dispensasjon fra kravet til å bruke et produkterklært kassasystem, jf. Bokføringsforskriften § 5-4-7. Slik dispensasjon kan gis i særlige tilfeller. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at unntak kun vil bli innvilget der det er en kombinasjon av kredittsalg og kontantsalg, og hvor kredittsalget er betydelig. Det må også kunne vises til at det er en etablert praksis i bransjen å benytte kontantfaktura. I tillegg må virksomheten kunne vise til gode rutiner for internkontroll".

NBF påpekte i høringssvaret at bilbransjen fortsatt bør omfattes av et generelt unntak.

Les mer om endringsforskriftene her: