Nye sertifiseringskrav for reparasjon av kjøleanlegg på kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn

Revidert f-gass forordning er nå innført i Norge. Dette innebærer endringer for import og eksport av HFKer, og for sertifisering av personell og bedrifter som jobber med HFKer.

Formålet med produktforskriften paragraf 6a er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, samt begrense import av HFKer til Norge. Disse gassene benyttes hovedsakelig i kuldeanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter.

Forskriften har blant annet konsekvenser for bilbransjen:

De viktigste endringene er:

  • Sertifiseringsordningen utvides til å omfatte personell og bedrifter involvert i arbeid på kjøle- og frysebiler over 3,5 t og kjøle- og frysehengere. Disse må være sertifisert etter samme mal som for stasjonær kjøling.  Dette kravet omfatter ikke luftkondisjonering i førerkabin, men anlegg som skal kjøle/fryse gods som transporteres.
  • Krav til lekkasjetesting av for kjøle- og fryseanlegg på kjølebiler og -tilhengere.
  • Sertifikat for både person og bedrift får en tidsbegrenset gyldighet på 5 år, gjeldende fra juni 2020.

Det innføres også begrensninger på etterfylling av anlegg med visse kuldemedier.

Det er importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr som inneholder disse gassene, og det er etablert et regime for nedfasing av import av HFK i bulk. 

Miljødirektoratet følger opp at regelverket blir fulgt og gjennomfører risikobasert tilsyn av forskriften. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr og de som monterer og utfører service og vedlikehold på slikt utstyr.

For å lese mer om det nye regelverket trykk her >

For mer informasjon om sertifisering av personell og bedrifter kontakt Isovator >