Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Varme arbeider

NBF får ofte spørsmål om alle i verkstedet må ha sertifikat for varme arbeider. I det følgende vil vi forsøke å gjøre rede for hva varmt arbeid er, hvilke regler som gjelder og hvilken opplæring man evt må ha.

Varmt arbeid og krav til sertifikat 
NBF får ofte spørsmål om alle i verkstedet må ha sertifikat for varme arbeider. I det følgende vil vi forsøke å gjøre rede for hva varmt arbeid er, hvilke regler som gjelder og hvilken opplæring man evt må ha. 

Bakgrunn 
01.01.2015 lanserte Finans Norge, FNO, nye krav om at alle som utfører varmt arbeid på arbeidsplass som ikke er fast og tilrettelagt for det, må ha sertifikat i brannforebyggende arbeid. Kravet er lagt inn i Sikkerhetsforskriften, og det er dermed et krav som ditt forsikringsselskap evt. har med i sine betingelser. Den enkleste måten å finne ut av om ditt forsikringsselskap stiller dette kravet, er dermed å lese betingelsen i forsikringsavtalen din. 

Er jeg omfattet av dette kravet? 
Det er stor sannsynlighet for at det vil være krav til sertifikat dersom det utføres varmt arbeid i et bilverksted. Kravet gjelder dersom arbeidsplassen ikke er varig tilrettelagt for varmt arbeid, og adskilt som egen branncelle. 

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom.
Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha
ubrennbare overflater. Jfr. Sikkerhetsforskriften. 

Et sveiseverksted vil for eksempel være en fast tilrettelagt plass for varmt arbeid, mens et vanlig bilverksted ikke er det. Utfører man varme arbeider med fare for brann, så er da kravet at den som utfører dette arbeidet skal ha sertifikat.  

Både FNO og Norsk Brannvernforening trekker frem bilverksteder og bilskadeverksteder som eksempler på bransjer som bør omfattes av sertifikatkravet. 

Hva er varmt arbeid? 
I forbindelse med sertifikatkrav forstås varme arbeider som arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.  

Hva sier sikkerhetsforskriften: 
Utføres det arbeid som gir økt brannfare, og arbeidsplassen ikke er særlig tilrettelagt for dette, så skal den som utfører arbeidet ha et sertifikat i varme arbeider. Kurset for å for å få sertifikatet består av en teoretisk og praktisk del. I tillegg skal man ha faste rutiner for forberedelse, inkludert risikovurdering, og gjennomføring av arbeidet. Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no. Det stilles også konkrete krav til brannslokkingsutstyr som skal være tilgjengelig:  

Alle virksomheter som utfører varme arbeider skal ha egne rutiner for dette, det slår også Arbeidsmiljølovens forskrifter fast.  

Lovkrav 
"Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 5" omhandler varmt arbeid.   

Her heter det blant annet:  

"På arbeidsplasser som ikke er beregnet for varmt arbeid, skal risikoen for brann og eksplosjon vurderes når det skal benyttes utstyr som kan frembringe varme eller gnister." 

Det er med andre ord et lovkrav at man vurderer risiko knyttet til slikt arbeid, uavhengig av forsikringsselskapenes krav.  

Også Arbeidstilsynet slår fast at prosedyrer og rutiner for utførelse av varmt arbeid på tilfeldige arbeidsplasser må innarbeides i virksomhetens internkontroll, og anbefaler at arbeidsgiver utarbeider en sjekkliste over forhold som må være i orden før arbeidet kan påbegynnes. 

Det finnes flere andre lover og forskrifter som slår fast arbeidsgivers ansvar nå det gjelder brannforebyggende arbeid, blant annet Brann- og eksplosjonsvernloven. Den gir også lokalt brannvesen hjemmel for å pålegge virksomheter å gjennomføre brannforebyggende tiltak, inkludert opplæring og sertifisering. 

Vær også oppmerksom på at man ved bortsetting av arbeid har en plikt til å forsikre seg om at den som skal utføre arbeid har tilfredsstillende rutiner og sertifikat for å utføre varme arbeider på ikke-fast arbeidsplass. Det gjelder for eksempel ved taktekking, oppmerking av parkeringsplasser osv.  

Helsefare 
Det er ikke bare brannfare som må vurderes ved varmt arbeid, men også helsefare: I  "Forskrift om utførelse av arbeid", §5-1 heter det blant annet: "Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av varmt arbeid og ved innkjøp av utstyr, vurdere risiko ved alle påvirkninger som kan føre til helseskader hos arbeidstaker." 

En del operasjoner som varmer opp materialer kan også utgjøre en helsefare ved at materialer frigir helsefarlige gasser eller støv når de varmes opp eller slipes på. Et eksempel er metallfeber som følge av innånding av sveise- eller lodderøyk. 

I tillegg kan varmt arbeid føre til optisk stråling, et eksempel på dette er sveiseblink, eller såkalte grusøyne, hvor netthinnen blir solbrent som følge av lys fra sveising. 

Konsekvenser 
Først av alt: Hensikt en med et sertifikatkrav er at man ser behov for mer kompetanse om brannforebyggende arbeid ute i virksomhetene. Jo flere av de ansatte som har god kunnskap om brannforebygging, jo mindre er sjansen for at det skal oppstå en kostbar brann. Det bør med andre ord være betryggende å vite at de ansatte har god kunnskap og gode holdninger til brannforebygging. En direkte konsekvens av å unnlate å gi de ansatte nok opplæring, kan være at man får avkorting av erstatningen fra forsikringsselskapet dersom en brann skulle oppstå. Man kan også risikere straffeansvar og erstatningsansvar dersom bedriftens rutiner og opplæring ikke har vært tilstrekkelige.  

Så hva gjør jeg? 

  • Få oversikt over i hvilken grad dere utfører varme arbeider
  • Gjennomfør risikovurdering for å vurdere brannfaren. Ta samtidig hensyn til evt helsefare ved de arbeider som utføres
  • Sjekk forsikringsavtalen din. Vurder om dere kan etablere en fast, tilrettelagt plass for varme arbeider
  • Gjennomgå og evt forny rutinen for varme arbeider, etabler en sjekkliste som skal gjennomgås før man starter varme arbeid
  • Sjekk at slokkeutstyr er i orden
  • Gi alle ansatte opplæring i ny rutine, inkludert arbeidsinstruks om nødvendig

Vurder hvem av dine medarbeidere som har behov for sertifikat i varme arbeider, send de på kurs og husk at sertifikatet må fornyes hvert 5. år.  
NBF har rammeavtale med KIWA/TI som er en leverandør av kurs i varme arbeider.

Lokalt brannvesen tilbyr også disse kursene mange steder.  

På www.brannvernforeningen.no kan du lese hele sikkerhetsforskriften. 

Av Heidi Chr. Lund