Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2019

Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 %-regelen, med virkning fra 1. januar 2019. Dette er en bestemmelse i Biloverenskomsten som formelt binder NBFs medlemsbedrifter med tariffavtale til én gang per år å foreta en kontroll av sine lønnssatser.

De fleste bedriftene har et lønnsnivå som ligger over disse garantisatsene. Men, dersom bedriften har et lønnsnivå som i gjennomsnitt ligger under satsene må en eventuell regulering foretas.  
Omlegging av SSBs rutiner for lønnstallene innebærer at informasjonen blir sendt ut senere enn tidligere.  

I henhold til Biloverenskomstens § 6 skal arbeidstakernes lønnsforhold minst én gang årlig kontrolleres mot lønnsstatistikken som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kontrollen baseres på lønnsstatistikken for bilbransjen per 1. oktober hvert år (2018-tallene), og med en reguleringsdato med virkning fra 1. januar 2019. 

Kontrollen skal foretas gruppevis for henholdsvis fagarbeidere og hjelpearbeidere. Ved kontrollen utregnes bedriftens gruppevise gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusive overtidstillegg, skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse. I timefortjenesten er alle kompetanse-og ansiennitetstillegg innberegnet, samt eventuell produksjonsbonus. Husk at også smusstillegget skal være med i det tallet som skal beregnes. 

Bedriftens tall skal minst utgjøre 87 % av tilsvarende gruppers gjennomsnitt i henhold til SSB-statistikken. Dersom bedriftens gjennomsnitt for gruppen fagarbeidere (eller gruppen hjelpearbeidere) er lavere enn 87 % av statistikkens, skal det foretas en regulering opp til 87 %. 

Dette betyr eksempelvis at hvis det er flere fagarbeidere i bedriften, er det ikke noe i veien for at én eller flere har en lønn under tallet til SSB-statistikken så lenge bedriftens gjennomsnitt er i samsvar med 87 % - satsen.  

Tallene er ferdig utregnet av den totale timefortjenesten og innebærer at ansatte i bilbedrifter med tariffavtale vil være “sikret” en gjennomsnittlig lønn i samsvar med tallene nedenfor.  
Arbeidende formenn og bilteknikere skal ikke tas med ved utregningen av de gjennomsnittlige timefortjenestene i bedriften. 

Fellesforbundet og NBF er blitt enige om de nye garantisatsene for 2019 i samsvar med ovennevnte retningslinjer.  

De nye satsene er:
Fagarbeider: Kr. 202, 80 per time
Hjelpearbeider: Kr. 185, 20 per time 

Det skal eventuelt etterbetales fra 1. januar 2019 dersom garantien slår ut. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt advokat og forhandlingsansvarlig Hans Tore Hagland.