Hvilke skader må forhandleren opplyse om?

Dersom det ikke er opplyst om tidligere skadeutbedringer, kan dette være en mangel i lovens forstand. Må det opplyses om alle skadeutbedringer bilen har hatt?

Rettslig sett er ansvaret for tilbakeholdte opplysninger om tidligere skadeutbedringer forankret i forbrukerkjøpsloven § 16 bokstav b. Denne bestemmelsen fastslår at det er en mangel om "selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å få". Dette gjelder imidlertid bare "dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet".
Ofte kan det være vanskelig for forhandleren å ha god kjennskap til bilens historikk. Kanskje er det snakk om en innbyttebil av annet merke enn det merket forhandleren fører. Nettopp derfor selges kanskje bilen med en gang videre til oppkjøper. Kanskje er bilen gammel og har vært omsatt flere ganger. Det som er klart er at det ikke er nok for å fri seg fra ansvar at forhandleren ikke visste om skaden. Forhandleren har et visst ansvar for å skaffe seg informasjon om bilen. Spørsmålet er hvor langt dette ansvaret eller denne undersøkelsesplikten går. 

Hva sier loven?

Loven oppstiller tre vilkår som må være oppfylt for at selgeren skal komme i ansvar:

1  Det dreier seg om opplysninger selger burde kjenne til. Det betyr at det ikke er et krav at han faktisk kjente til opplysningene. Dette betyr at selger har et visst ansvar for å skaffe seg informasjon om bilen.

2  Videre er det et krav at det dreier seg om opplysninger kjøper hadde grunn til å få. Da må man legge til grunn en gjennomsnittsbetraktning; hva ville forbrukere flest hatt grunn til å få?

3  Endelig må det spørres om det at disse konkrete opplysningene ikke ble gitt har hatt innvirkning på kjøpet, enten ved at kjøpet da ikke ville blitt inngått eller ved at vilkårene (særlig prisen) ville vært annerledes. Dette må vurderes i forhold til om og i hvilken grad forbrukere flest ville latt den manglende opplysningen virke inn.

Slik er jussen. Vanskeligere blir det imidlertid når jussen skal anvendes på konkrete saker. Loven vilkår er skjønnsmessige: "burde kjenne til", "hadde grunn til å få", "kan antas å ha virket inn". Det fører til at hver enkelt sak må vurderes helt konkret for å finne ut om lovens vilkår er oppfylt og opplysningssvikten er å anse som en mangel. Det finnes heldigvis en del praksis, både fra domstolene og fra Forbrukerklageutvalget, FKU (tidligere Forbrukertvistutvalget, FTU), som gir rettledning. Nedenfor refereres noen av sakene.

Eksempler fra praksis
 • En 1993-modell ble i 2000 kondemnert. Forsikringsselskapet takserte skaden til kr 180 000. Forhandler, selger i denne rettssaken, kjøpte bilen av forsikringsselskapet og satte den i stand. Bilen ble solgt på som den er-vilkår for kr 120 000 til rettssakens kjøper. Det ble opplyst at bilen hadde vært skadet, men ikke at den hadde vært kondemnert. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke var noen mangel at det ikke var sagt at bilen hadde vært kondemnert. Lagmannsretten uttalte: "Lagmannsretten kan ikke se at det er ført bevis for at denne bilen etter gjenoppbyggingen var i vesentlig dårligere stand enn hva som kan forventes av en bil av den årsklasse det her er tale om, og som er kjørt så langt som denne bilen har vært - ved salget 186 200 km." Det at det ikke var sagt at bilen hadde vært kondemnert ble ikke tillagt særlig vekt fordi, som retten sa, "beslutningen om «kondemnasjon» er en økonomisk vurdering av bilens verdi opp mot reparasjonsomkostningene, og sier intet direkte om omfanget av de skader bilen har vært påført eller mulighetene for at en reparasjon vil gi en fullgod bil." (Borgarting lagmannsrett, sak LB-2003-19473) http://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2003-19473?searchResultContext=1928

 •  En tre år gammel bil kolliderte. Skadeutbedringen ble av forsikringsselskapet satt til kr 193 000 basert på nye deler. Bileier fikk forsikringsbeløpet, men solgte bilen ureparert til en forhandler, selger i rettssaken. Selger utbedret bilen. Den ble solgt til saksøker for kr 279 000. Det var enighet mellom partene om at selger hadde informert om at det hadde vært en skade, men partene var uenige om selger hadde orientert tilstrekkelig om omfanget av skaden. Lagmannsretten kom til at selger hadde gitt tilstrekkelige opplysninger. (Frostating lagmannsrett, sak LF-2005-19842) http://lovdata.no/pro/#document/LFSIV/avgjorelse/lf-2005-19842?searchResultContext=1789

 •  En demobil ble solgt. Det var opplyst om tidligere skade, men det var gitt uttrykk for at skaden hadde vært liten og ikke hadde betydning for bilens stand og verdi. Bilen hadde nybilpris på kr 400 000 mens kjøper hadde betalt kr 337 000 for den. Skaden hadde kostet kr 80 000 i henhold til forsikringsselskapet. Det var ingen grunn til å tro at ikke bilen var reparert til tilnærmelsesvis samme stand som før skaden. Lagmannsretten fant at skaden går "langt utover det som kan betegnes som liten eller ubetydelig", og ga kunden rett til å heve på grunnlag av de tilbakeholdte opplysningene. (Agder lagmannsrett, dom 16.06.2008, sak LA-2007-125568)http://lovdata.no/pro/#document/LASIV/avgjorelse/la-2007-125568?searchResultContext=1773

 •  Også i denne saken dreide det seg om en demobil, hvor selger ikke hadde opplyst om to tidligere skader. Reparasjonsomkostningene utgjorde omkring 15 % av nybilpris. Forbrukertvistutvalget ga medhold i hevingskrav. (FTU 2014/69) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2014-69?searchResultContext=1778

 •  En to-tre år gammel bil kjøpt for rundt kr 200 000. Den hadde gått 16 000 km. Det var ikke opplyst om at bilen hadde blitt kondemnert etter ulykke. Dette ga hevingsgrunnlag, fastslo Forbrukertvistutvalget. Når utvalget konkluderte med at mangelen ga hevingsgrunnlag, ble det lagt vekt på at bilen var såvidt ny og hadde kort kjørelengde. (FTU 2013/1010) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2013-1010?searchResultContext=1778

 •  Kunden kjøpte en ett år gammel bil som hadde gått 19 000 km. Kjøpesummen var kr 325 000. Det var ikke opplyst om tidligere kollisjonsskade av størrelsesorden kr 132 000. Selv om Forbrukertvistutvalget uttalte at det ikke var holdepunkter for at skadeutbedringen var mangelfull, ble det forhold at opplysninger om kollisjonen var tilbakeholdt ansett å gi hevingsadgang. (FTU 2012/209) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2012-209?searchResultContext=1778

 •  En omkring fire år gammel bil gått 94 000 km ble kjøpt for kr 267 000. Det ble påberopt flere feil og mangler, blant annet tilbakeholdte opplysninger om tidligere skade på bakfangeren. Forbrukertvistutvalget uttalte: "Hva angår den tidligere skaden på støtfangeren finner utvalget det ikke sannsynliggjort at det foreligger kjøpsrettslig mangel ved denne. Utvalget finner ikke grunnlag for å si at innklagde kjente til skaden. Det kan heller ikke legges til grunn at en tidligere skade av denne art vil ha noen innvirkning på bilens verdi i dag. Forholdet utgjør således ingen mangel." (FTU 2011/1196) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2011-1196?searchResultContext=1778

 •  Bilen hadde hatt en skade, men dette hadde selger ikke opplyst om. Partene var enige om at utbedringsarbeidet var tilfredsstillende. Likevel foreligger mangel, sa Forbrukertvistutvalget. Skaden var taksert til drøyt kr 103 000. Det var ikke fremlagt dokumentasjon for størrelsen på prisavslag, men Forbrukertvistutvalget fant at skaden hadde forringet verdien på bilen og fastsatte verdiforringelsen skjønnsmessig til kr 10 000. (FTU 2012/275) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2012-275?searchResultContext=3504

 •  En rundt elleve år gammel bil gått 66 000 km ble kjøpt for kr 205 500 som "pen og velholdt". Bilen hadde vært i to kollisjoner, som det ikke var opplyst om. Forbrukertvistutvalget uttalte: "Klager har imidlertid ikke sannsynliggjort at noen av kollisjonene har medført tekniske problemer ved bilen, og hvorvidt det er en mangel i seg selv at selger unnlater å informere om en tidligere gjenopprettet kollisjonsskade, vil bl.a. avhenge av skadeomfang og hvor lenge det er siden kollisjonen inntraff." (FTU 2012/1384) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2012-1384?searchResultContext=3448

 •  En rundt åtte år gammel bil som var gått 120 000 km ble kjøpt for kr 199 000. Det var ikke opplyst om tidligere skade. Forbrukertvistutvalget uttalte: "Det er ikke godtgjort at den tidligere skade som har vært på støtfanger, skjerm mv samt skjevhet i hjulstilling ikke har blitt fagmessig utbedret, og utvalget kan da ikke se at skaden i seg selv kan utgjøre noen kjøpsrettslig mangel. Det vises blant annet til at skadens omfang etter utvalgets syn ikke kan anses tilstrekkelig til å utløse opplysningsplikt om skaden ved salg av bilen." (FTU 2010/457) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2010-457?searchResultContext=1778

 •  En ett år gammel bil som hadde gått knappe 13 000 km ble kjøpt for kr 499 000. Et forbehold fra kunden var at "bilen er ulykkefri". Det viste seg at bilen hadde vært utbedret for skade, blant annet ved at en dør var skiftet. Forbrukertvistutvalget uttalte: "Utvalget legger til grunn at en reparasjon som angitt i prisoverslaget fra Orkdal Bil vil være en fullgod utbedring av den mangelen som foreligger. Det må legges til grunn at den skaden bilen har vært utsatt for, har vært en begrenset blikk- og lakkskade. Utvalget legger til grunn at en slik skade, etter at den er fagmessig utbedret, ikke vil innebære noen verdireduksjon for bilen." (FTU 2008/895) http://lovdata.no/pro/#document/FTU/avgjorelse/ftu-2008-895?searchResultContext=1778
Oppsummering og råd

Som det fremgår, er vurderingene som gjøres temmelig konkrete. Praksis kan virke noe sprikende. Det er derfor vanskelig å utlede generelle retningslinjer. NBF-advokatene mener imidlertid at det er juridisk forsvarlig å hevde følgende: Dersom det er snakk om overflateskader som har blitt fagmessig utbedret og skaden ikke har berørt bilens funksjonalitet eller trafikksikkerhet, skal det mye til for å bli ilagt ansvar. Etter forholdene vil det i slike tilfeller ikke være naturlig å si at dette er skader som burde vært opplyst om. Det forhold at det ikke er informert om at bilen har blitt kondemnert leder ikke automatisk til en konklusjon om at det foreligger mangel. Man må regne med at størrelsen på utbedringskostnaden i forhold til bilens verdi vil bli lagt vekt på, uten at dette i seg selv er avgjørende.

NBF-advokatene råder forhandlerne til å opplyse om alt de kjenner til av skader. Dersom forhandleren er i tvil om skaden er stor nok til at den behøver å opplyses om, bør den opplyses om. Undersøk bilen nøye for å avdekke spor etter tidligere skadeutbedringer og følg opp mistanke om slikt arbeid.  Sjekk bilens skadehistorikk gjennom ulike tilgjengelige informasjonskanaler.