Forestående endring av modell for støtte til anskaffelse av elektrisk varebil

Støtteordningen til anskaffelse av elektriske varebiler ble introdusert i august 2019. Dagens ordning innebærer at det ytes støtte basert på motoreffekt og støttesatsene er kr 15.000, kr 25.000 og kr 50.000.- .

Se https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

Elektriske varebiler har hittil i år (per 18. oktober) en markedsandel på 6,8% av varebilsalget, en liten økning fra 5,1% på samme tid i fjor.

NBF har vært kjent med at det ville komme en revisjon av ordningen, hvilket Enova nå har signalisert vil komme i november 2020.

Vi i NBF har sammen med BIL (Bilimportørenes Landsforening) hatt en løpende dialog med Enova både i forkant av introduksjonen av ordningen og nå i forbindelse med forestående revisjon.

Bakgrunnen for at ordningen nå vil bli endret er at det Europeiske overvåkningsorganet ESA ikke tillater at det støttes med mer enn 40% av merkostnaden ved å anskaffe en elektrisk varebil kontra en fossildrevet bil med samme transportegenskaper.

Enova mener at dagens ordning med tre satser ikke godt nok tilfredsstiller kriteriene og at ordningen derfor må revideres.

Konsekvensen av endringen blir at det blir nye individuelle unike satser for hver bilmodell som til enhver tid er tilpasset markedsutviklingen.

Dette innebærer at satsene for noen biler går ned, men at det også for noen går opp.

Vi antar at bilimportørene som i dag tilbyr elektriske varebiler har den beste oversikten over utslagene for egne biler.

Enova har orientert oss om at allerede innvilget støtte fortsatt vil gjelde også etter at ny ordning innføres, altså kan det være smart å sjekke egne modeller og tilbud som er ute for å sikre at man evt. kan hanke inn noen handler før endring trer i kraft.

Det vil i løpet av de nærmeste dager komme en orientering fra Enova om detaljene i ordningen.

Vi i NBF har vært helt klare overfor Enova at vi nok hadde ønsket en mer forutsigbar overgang, men dette har ikke vært praktisk mulig å få til.

Så er det også slik at det for flere modeller etter ny ordning blir en økning i støtten.