Arbeidsgiver skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på arbeidsplassen

Nyhet, HMS, Lover og regler, HR, Ledelse og personal

Publisert

For store bedrifter kreves det en redegjørelse av aktivitetsplikten for å fremme likestilling og forebygge diskriminering. Dette kan redegjøres for i årsrapporten eller i andre offentlige tilgjengelig dokumenter, i tillegg til intern dokumentasjon. Dette er nytt for regnskapsåret 2020.

Hvorfor er det egentlig så viktig å ha fokus på dette?

Mangfold på arbeidsplassen er positivt for arbeidsmiljøet og for omdømmet. Med mangfold representerer de ansatte større deler av samfunnet noe som kan være til fordel for bedriften.

Likestillings- og diskrimineringsloven er sist endret 1.1.2020 og setter strengere krav til bedriftene om aktivitetsplikt og redegjørelsesplikten (ARP).

Alle arbeidsgivere har også før lovendringen hatt en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering.

Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt – denne følger av likestillings- og diskrimineringsloven.

"Alle arbeidsgivere skal innenfor sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering (…) og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold."

For små private virksomheter er det viktig å merke seg at de har fått en dokumentasjonsplikt. De må kunne dokumentere det planmessige, aktive, målrettede arbeidet de gjør for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Denne dokumentasjonen kan ansatte be om innsyn i sammen med eksempel tillitsvalgte og ombudet.

For alle offentlige virksomheter, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte gjelder en konkretisert aktivitetsplikt. Det samme gjelder i private virksomheter med mellom 20-50 ansatte, der hvor en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Redegjørelsesplikten krever at dette arbeidet dokumenteres i årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument. Kravet gjelder fra for rapporteringen av regnskapsåret 2020.

Det er likestillings- og diskrimineringsombudet som følger opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Diskrimineringsnemda håndhever brudd på redegjørelses plikten for arbeidsgiver og kan ilegge tvangsmulkt.

Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte eller ansatterepresentant.

Styrer skal også involveres og sikre at plikten overholdes.

For mer informasjon se:

https://arbinn.nho.no/

Bufdir lager maler og artikler om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Likestillings- og diskrimineringsombudet >