Advokatbistand inkludert i medlemskapet

Dette er vår juridiske rådgivning til deg som er medlem i NBF.

Vi leverer, helt gratis:

  • Advokater med omfattende bransjeerfaring og spesialisering innenfor både kunde- og personalsaker
  • Juridisk rådgivning innen arbeidsrett og personalsaker samt opprettelse av tariffavtaler
  • Juridisk rådgivning knyttet til kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, leasing, og andre rettsspørsmål knyttet til bilbransjen som oppstår mens du er medlem
  • Advokat som deltar i organisasjonsmessige møter i forbindelse med tvister etter tariffavtalene og Hovedavtalen.
  • Tilbakemelding senest innen neste virkedag
  • Flere advokater står til tjeneste: Fire spesialiserte advokater ansatt i NBF. NHO advokater, spredt på regionskontor rundt omkring i landet, på arbeidsrett og tariff.
  • Juridiske verktøy som hjelper deg. En lang rekke juridisk informasjon, veiledere og skjemaer som du fritt kan benytte.

Finn kontaktinformasjon til dine advokater her > Finn din digitale verktøykasse her > 

Mer om dine NBF-advokater, tjenestene og hvordan du får gode råd:

Hvem er vi?

NBF har advokater med omfattende bransjeerfaring og spesialisering innenfor spesielt forbruker- og kjøpsrettslovgivningen, arbeidsrett og tariffavtaleforhold. NHOs 10 regionforeninger med 16 lokale regionskontor har i tillegg advokater og rådgivere du også kan ta kontakte med for spørsmål innen arbeidsrett og tariff.

Hvem kan få bistand?

Juridisk rådgivning tilbys kun NBFs medlemsbedrifter og er inkludert i medlemskontingenten.

Når må saken ha oppstått?

NBF yter juridisk rådgivning i saker som har oppstått (aktualisert seg) etter innmeldingsdato i organisasjonen.

Hva bistanden omfatter?

Den juridiske bistanden omfatter hovedsakelig rådgivning til medlemsbedriften innen arbeidsrett og personalsaker samt rådgivning og bistand i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, leasing, og andre rettsspørsmål knyttet til bilbransjen.

Bistanden gis til medlemsbedriften i enkeltsaker pr. telefon eller e-post. Medlemsbedriftene oppfordres ved henvendelse om bistand om å legge frem en sammenfatning av saken og vedlegge relevant dokumentasjon. Dette er en viktig forutsetning for at advokaten kan foreta en god vurdering av saken.

Rådgivningen må vurderes og tilpasses i den enkelte sak. Rådgivningen har til hensikt å sette bedriften i stand til selv å løse saken - såkalt «hjelp til selvhjelp».

Dette betyr blant annet at vi normalt ikke opptrer utad på vegne av medlemsbedriften og heller ikke går i direkte dialog med motparter og motparters advokat.

NBF-advokatene deltar i såkalte organisasjonsmessige møter i forbindelse med tvister etter tariffavtalene og Hovedavtalen. Dette innebærer at NBF forplikter å stille i slike møter dersom motparten (LO/YS-forbund) krever slike møter.

Etter å ha vært i kontakt med oss skal medlemsbedriften kunne bruke våre vurderinger, veiledninger, henvisninger og hjelpemidler til selv å håndtere saken.

NBF-advokatene gir råd i saker inntil det foreligger en rettslig tvist. Dette betyr at det normalt ikke gis ytterligere bistand når saker bringes inn for forliksrådet eller domstolsapparatet for øvrig. Har du en tvist for domstolene, kan du benytte deg av rabattert bistand gjennom Eurojuris eller NHOs advokattjenester for arbeidsrettslige saker 

Interessekonflikt

Dersom advokatene får seg forelagt en tvist hvor det foreligger interessekonflikt mellom to eller flere av NBFs medlemsbedrifter, vil ikke advokatene ta rettslig stilling til den aktuelle saken. Om partene ønsker det kan imidlertid advokatene, der det er hensiktsmessig, tilby generell informasjon om aktuelle rettsregler.

Tilgjengelighet og svartid

Du skal finne tilgjengelig informasjon på våre hjemmesider. Ved direkte kontakt med en av våre advokater, er målsettingen at du skal bli kontaktet snarest mulig og senest innen neste virkedag. Ved ferieavvikling kan det ta noe lengre tid. Dersom det er en sak som haster, så er det viktig at dette kommer tydelig frem i henvendelsen slik at den kan følges opp i henhold til hastegrad. Du skal oppleve at våre advokater er serviceinnstilt og jobber for at du skal få en best mulig løsning på saken din.

I tillegg til direkte kontakt med advokat, er juridisk informasjon, veiledere og skjemaer tilgjengelig på våre hjemmesider:

www.nbf.no og i din digitale verktøykasse samt på NHOs arbeidsgiversider www.arbinn.no

Taushetsplikt

Våre advokater har taushetsplikt og henvendelser behandles konfidensielt etter gjeldende regelverk.