Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2020 for bedrifter med tariffavtale (87%-regelen)

Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87%-regelen, med virkning fra 1. januar 2020.

Dette er en bestemmelse i Biloverenskomsten som formelt binder NBFs medlemsbedrifter med tariffavtale til én gang per år å foreta en kontroll av sine lønnssatser. De fleste bedriftene har et lønnsnivå som ligger over disse garantisatsene. Men, dersom bedriften har et lønnsnivå som i gjennomsnitt ligger under satsene må en eventuell regulering foretas.

Omlegging av SSBs rutiner for lønnstallene innebærer at informasjonen blir sendt ut senere enn tidligere. Samtidig har koronasituasjonen ført til ytterligere forsinkelser med de aktuelle tallene.

I henhold til Biloverenskomstens § 6 skal arbeidstakernes lønnsforhold minst én gang årlig kontrolleres mot lønnsstatistikken som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kontrollen baseres på lønnsstatistikken for bilbransjen per 1. oktober hvert år (2019-tallene), og med en reguleringsdato med virkning fra 1. januar 2020.

Kontrollen skal foretas gruppevis for henholdsvis fagarbeidere og hjelpearbeidere. Ved kontrollen utregnes bedriftens gruppevise gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusive overtidstillegg, skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse.

I timefortjenesten skal alle kompetanse-og ansiennitetstillegg innberegnes, samt eventuell produksjonsbonus. Husk at også smusstillegget skal være med i det tallet som skal beregnes.

Bedriftens tall skal minst utgjøre 87% av tilsvarende gruppers gjennomsnitt i henhold til SSB-statistikken. Dersom bedriftens gjennomsnitt for gruppen fagarbeidere (eller gruppen hjelpearbeidere) er lavere enn 87% av statistikkens, skal det foretas en regulering opp til 87 %.

Dette betyr eksempelvis at hvis det er flere fagarbeidere i bedriften, er det ikke noe i veien for at én eller flere har en lønn under tallet til SSB-statistikken så lenge bedriftens gjennomsnitt er i samsvar med 87%-satsen.

Tallene er ferdig utregnet av den totale timefortjenesten og innebærer at ansatte i bilbedrifter med tariffavtale vil være “sikret” en gjennomsnittlig lønn i samsvar med tallene nedenfor.

Arbeidende formenn og bilteknikere skal ikke tas med ved utregningen av de gjennomsnittlige timefortjenestene i bedriften, kun fagarbeidere og hjelpearbeidere.

Fellesforbundet og NBF er blitt enige om de nye garantisatsene for 2020 i samsvar med ovennevnte retningslinjer.

De nye satsene er:

Fagarbeider: Kr. 209, 30 per time (87% av landsgjennomsnittet)

Hjelpearbeider: Kr. 191, 10 per time (87% av landsgjennomsnittet)

Det skal eventuelt etterbetales fra 1. januar 2020 dersom garantien slår ut.