Forbrukertilsynet får utvidede håndhevingshjemler fra 1. juli

Markedsføringsloven inneholder en del hjemler for virkemidler, som skal sikre at Forbrukertilsynet kan utføre sine oppgaver. Disse er nå vedtatt utvidet som en følge av EUs Consumer Protection Cooperation-forordning.

EU-forordningen innfører mer effektive virkemidler til organer, blant dem Forbrukertilsynet (heretter FT), som skal sikre at lovpålagte forbrukerrettigheter etterleves. Det er forbrukernes kollektive interesser som skal ivaretas. Ønsket er å sikre raskere og mer effektiv reaksjon ved brudd på forbrukerrettigheter.

Kort oversikt over nye virkemidler

FT gis flere nye virkemidler, og av disse nevnes følgende:

  • FT skal kunne fatte midlertidige påbuds- eller forbudsvedtak (3 uker om gangen), forutsatt at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger brudd på de regler FT skal håndheve og det er risiko for alvorlig brudd på kollektive forbrukerinteresser.
  • Retten skal etter FTs begjæring om midlertidig forføyning (som er en form for hasterettssak) under gitte forutsetninger kunne pålegge fjerning av digitalt nettinnhold der overtredelsen innebærer risiko for alvorlige skader på forbrukerinteresser. Retten kan i den sammenheng pålegge blant andre vertstjenesteleverandøren og internettilbyderen å bidra for å effektuere dette.
  • FT kan etter lovendringen foreta testkjøp med skjult identitet, det vil si at FT da opptrer som såkalt "mystery shopper". Dette for å kunne avdekke brudd på de reglene FT håndhever.
  • De kanskje mest inngripende lovendringene gjelder imidlertid beslag og stedlige undersøkelser av lokaler og liknende.

Beslag

I dag har FT hjemmel til å kreve å få opplysninger og å få utlevert dokumenter, gjenstander, vareprøver eller annet som anses nødvendig for at FT skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver. Det finnes imidlertid ingen klar beslagshjemmel. FT kan etter 1. juli kreve å få utlevert informasjon eller bærere av slik informasjon (for eksempel dokumenter og datautstyr) som er nødvendig for å avgjøre om en handelspraksis er urimelig og dermed i strid med markedsføringsloven. FT skal også selv ha rett til å ta beslag i slike informasjonsbærere og ta kopi av informasjonen.

Stedlige undersøkelser

I dagens lov finnes ingen hjemmel for FT til å granske forretningslokaler og liknende. Slike hjemler innføres fra 1. juli. FT skal kunne undersøke forretningslokaler, eiendom, kjøretøy og liknende som benyttes i næringsvirksomheten. FT kan ikke kreve tilgang til boliger, kjøretøy og liknende som kun brukes privat. Den næringsdrivende (ved sine ansatte eller andre representanter) plikter å bistå FT ved stedlige undersøkelser. FT kan om nødvendig be om bistand fra politiet.

NBF ønsker å få bedriftenes erfaringer med Forbrukertilsynets beslag og stedlige undersøkelser.

Det er ikke gitt spesielle saksbehandlingsregler for beslag og stedlige undersøkelser, slik som for eksempel gjelder for Konkurransetilsynets beslag og stedlige undersøkelser. Forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler om blant annet habilitet, taushetsplikt og rett til å ha et vitne til stede ved gransking vil uansett gjelde. NBF er interessert i tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter som får besøk av FT om hvordan besøket forløp. Dette for å kunne vurdere behovet for å kreve klarere saksbehandlingsregler.

Juni 2020.