Hva risikerer kunden ved å handle "svart"?

NBF jobber aktivt for å motvirke arbeidslivskriminalitet i bilbransjen. Både tilbydere og mottakere av varer og tjenester må være sitt ansvar bevisst. Det er mange overordnede og sammenfallende grunner til at både bilforhandlere, verksteder og kundene skal avstå fra uautorisert og svart arbeid.

De åpenbare og viktige årsakene til å velge "hvitt" er å motvirke økonomisk kriminalitet, sikre like konkurransevilkår for bedriftene, og sørge for forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne.

Men vet du hvilken risiko det er for deg som kunde å reparere bilen din "svart"? Det som umiddelbart kan fremstå som et økonomisk fordelaktig tilbud, kan vise seg å bli et risikoprosjekt både hva gjelder bilens driftssikkerhet, men også økonomisk for deg både i din eiertid og ved videresalg av bilen. La oss forklare dette nærmere:

Din og andres trafikksikkerhet

For å ivareta trafikksikkerheten og profesjonalitet i bransjen så er det som hovedregel krav om at reparasjon av biler kun kan utføres av verksteder som er godkjent av Statens Vegvesen. Kravet omfatter verksteder som skal reparere vitale deler på bil, f.eks bremser, styreinnretning, hjulutrustning og elektrisk anlegg. Det er også krav til kompetanse, maskiner og utstyr verksteder skal ha tilgjengelig for å gjennomføre reparasjoner og kalibrering/kontroll. Dersom du som verkstedkunde får utført reparasjoner hos ikke-autoriserte, så risikerer du at reparasjonen ikke tilfredsstiller de krav som stilles til sikre bilskadereparasjoner. Du vet da ikke hvorvidt vedkommende som arbeider på bilen din er kompetent og har de nødvendige godkjennelser og kvalifikasjoner til dette, eller benytter godkjent utstyr for å ivareta din og andre medtrafikanters sikkerhet. Arbeid på bremser, korrekt håndtering av AC-anlegg, kalibrering av sensorteknologi, utskifting av sikkerhetssystemer og førerassistentsystemer, karosseriarbeid, mm er noen eksempler på arbeid som stiller store krav til utstyr og kompetanse, og der konsekvensene kan bli store dersom arbeidet utføres feil. Vi ser ofte at redusert trafikksikkerhet er én av konsekvensene.

Begrenset eller ingen mulighet til å påberope deg mangler ved verkstedarbeidet

Avtale mellom tjenesteytere i næringsvirksomhet (typisk: verksted) og forbrukere om arbeid på bilen reguleres av håndverkertjenestelovens regler. Denne loven gir forbrukerkunder ufravikelige rettigheter når bilen repareres på verksted. Dersom en privatperson utfører arbeid på bilen din "svart" etter avtale med deg, vil du ikke ha samme rettigheter som du ville hatt som verkstedskunde. Hvorvidt du kan stille reparatøren personlig ansvarlig for mangler, vil avhenge av om det foreligger en avtale som regulerer dette.

Manglende kvittering og dokumentasjon for reparasjonen kan gjøre det vanskeligere for deg å påberope mangler overfor et verksted som utfører arbeidet "svart".

I media har vi sett eksempler på at useriøse bruktbilforhandlere og aktører innenfor verkstedsdrift legger ned driften og begjærer seg konkurs etter å ha mottatt reklamasjonskrav fra kunder. Som kunde vil du da erfaringsmessig bli sittende igjen med det økonomiske tapet, da det sjelden er verdier til fordeling av kreditorer i konkursboet.

Bortfall av garanti:

Betingelser i bilens nybilgaranti forutsetter at service, vedlikehold og reparasjoner av bilen er utført i henhold til produsentens retningslinjer. Kan du ikke dokumentere at vedlikehold er utført eller at produsentens retningslinjer er fulgt, så kan medføre avslag på garanti senere, eks. hvor et motorhavari vurderes å ha sammenheng med mangelfullt vedlikehold og tidligere reparasjonsarbeid.

Det er derfor i din egen interesse å kunne dokumentere at vedlikehold og reparasjoner er utført av seriøse aktører i bilens garantiperiode.

Ansvar ved videresalg av bilen og bilens annenhåndsverdi

Ved videresalg eller innbytte av bilen både privat og til en forhandler, så kan du holdes ansvarlig for mangler ved bilen i inntil 2 år etter salget.

Ved salg av bilen har du opplysningsplikt om bilen og dens historikk. Tilbakeholder du opplysninger om vesentlige forhold eller gir direkte uriktige opplysninger om bilen, kan det utgjøre en mangel.

Avdekkes mangler eller følgeskader som skyldes mangelfull reparasjon av bilen i din eiertid, så kan du etter omstendighetene også holdes ansvarlig ved videresalg av bilen i flere ledd ved såkalt direktekrav.

Det gjelder ingen reklamasjonsfrist, det vil si at du har ansvar i lenger tid, dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, som det heter i loven. Denne regelen sikrer kjøpers reklamasjonsrett typisk når selger tier om forhold som mangelen beror på, for eksempel at det er gjort arbeid på bilen på ikke-godkjent verksted. Selger opptrer da illojalt overfor kjøper, og derfor er det ingen grunn til å begrense selgers ansvar for bilen til 2 år etter kjøpet.

Hvorvidt bilen er vedlikeholdt kan også ha betydning for annenhåndsverdien ved videresalg og innbyttetaksering.

Dokumentert servicehistorikk og gyldig nybilgaranti ivaretar bilens verdi og reduserer muligheten for konflikter i etterkant av salget. Som selger må du sannsynliggjøre at opplysningene du gir er korrekte. Dersom det ikke foreligger noen dokumentasjon som underbygger dine opplysninger, så kan du risikere et økonomisk krav i etterkant.

Strafferettslig ansvar

En privatperson som inngår avtale med en håndverker om svart arbeid, risikerer straff for medvirkning til den næringsdrivendes unndragelse av merverdiavgift og overtredelse av ligningsloven. Straffereaksjonen kan være både bøter og ubetinget fengsel. Høyesterett har i en konkret sak fra 2010 om inngåelse av avtale om svart arbeid dømt en privatperson til ubetinget fengsel i 21 dager og bot på kr 100 000,-. I vurdering av straffereaksjon vekta Høyesterett at skatte- og avgiftsunndragelse er et betydelig samfunnsproblem som det er viktig å reagere mot.

NBF mener at de viktigste grunnene til å avstå fra "svart" arbeid er å motvirke økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Denne artikkelen er imidlertid ment å belyse hvilken faktisk og økonomisk risiko den enkelte kunde tar ved å velge svarte tjenester.  

For deg som bileier er det en god investering i bilens verdi og i en forutsigbar privatøkonomi å sørge for valg av autorisert verksted ved reparasjon av bilen og få denne tjenesten utført "hvitt".

NBF-medlemmer finner infoplakater til bruk på nettside eller i lokaler, i sin Digitale verktøykasse >