Tariffavtaleforhold og lokale forhandlinger

NBF har fått mange henvendelser om lønnsforhandlingene i høst. "Vårens vakreste eventyr" som mange kaller det, er blitt til et "senhøsteventyr" om lønnsforhandlingene helt opp mot julen.

NBF sendte ut nyhetsbrev om lønnsoppgjøret for Biloverenskomsten mv. 30.09.20 til NBFs medlemsbedrifter. Enkelte oppgjør blir først vedtatt primo 2021.

Mange av de lokale oppgjørene er ferdigforhandlet, men noen bedrifter holder fremdeles på. Felles for mange er at det ikke bare forhandles innenfor NBFs tariffområder, som vi har forhandlingsansvaret for (Biloverenskomsten og bilselgeravtalene), men også andre tariffområder. Disse tariffområdene er blitt forhandlet av NHO som hovedpart. De fleste oppgjørene er nå avsluttet enten etter forhandlingsløsninger eller etter mekling og streik. NHO har sendt ut info til de av våre medlemsbedrifter som er bundet av "NHO-avtalene".

NBF har gitt råd til de bedriftene som har vært usikre på hva de skal gjøre i forbindelse med forhandlinger som har trukket ut i tid om å avvente inntil oppgjørene er blitt vedtatt. Det betyr eksempelvis at når det gjelder Forbundet for ledelse og teknikks (FLT) arbeidslederavtale, kan ikke de lokale forhandlingene sluttføres før etter at dette oppgjøret (forhåpentligvis) formelt vedtas i slutten av januar 2021. Oppgjøret for FLTs tekniske funksjonærer er derimot formelt vedtatt, og lokale forhandlinger kan sluttføres.

Litt spesielt er at NHO og YS-forbundene Parat, Negotia og YTF ennå ikke har blitt enige om Funksjonæravtalen og Selgeravtalen (les mer: https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/) Dette innebærer at NBFs medlemsbedrifter bundet av disse tariffavtalene må smøre seg med tålmodighet litt inn i 2021. Dersom noen bedrifter har påbegynt lokale forhandlinger med YS-forbundene vil vi råde disse til å avvente endelig signering av protokoll inntil oppgjørene blir formelt vedtatt.

Ta kontakt med forhandlingssjef HTH dersom det skulle være flere spørsmål til ovennevnte.