Vær varsom med å love "raske penger"

Når man skal markedsføre låne- og kredittavtaler, setter finansavtaleloven og markedsføringsloven med tilhørende forskrifter rammer for hvordan dette kan gjøres. Det legges stor vekt på å forebygge gjeldsproblemer, unngå villedning og sikre forbrukernes øvrige interesser. Forbrukertilsynet har nå lansert en ny veileder om regelverket.

Forbrukertilsynets veiledere gir uttrykk for hvordan Forbrukertilsynet mener regelverket de skal føre tilsyn med er å forstå. Fra før har Forbrukertilsynet publisert en veileder om finansavtaleloven § 46, som inneholder krav til hvilke opplysninger som skal gis ved markedsføring av lån og kreditt. Den nye veilederen gjelder §§ 4 og 5 i forskrift om markedsføring av kreditt. Disse bestemmelsene gjelder hvordan man skal markedsføre tilleggsytelser til kreditten (§ 4) og en liste over hva som ikke er lov å fremheve om søknadsprosessen (§ 5). Det er for eksempel ikke lov å fremheve hvor raskt kreditten kan innvilges, at det er lav terskel for å få kreditt og at søknadsprosessen er enkel. Løfter om "raske penger" o.l. skal man derfor være varsom med. Opplysninger om søknadsprosessen kan tas med, men må altså ikke fremheves slik at de gis en mer fremtredende plass enn de opplysningene som etter finansavtaleloven skal være med.

 

Det er viktig å sørge for at markedsføringen skjer på lovlig måte. Dette må både kredittyter og kredittyters samarbeidspartnere sørge for. Forbrukertilsynet har stor oppmerksomhet rettet mot dette regelverket, og foretar jevnlig tilsyn med markedet. Overtredelser straffes med bøter og, i spesielt graverende tilfeller, med fengsel.

 

Les Forbrukertilsynets veileder her >