Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt på covid-19

Regjeringen vedtok 22. juni en ny forskrift om endringer i Covid-19-forskriften. Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten på 10 dager så fremt vilkårene for unntak i Covid-19-forskriften er oppfylt.

Unntaksbestemmelsen det her er snakk om er § 6 åttende ledd. Per 22. juni 2020 innebærer den følgende:

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av enkelte land og områder i Norden som angitt i § 5 a, kan unntas fra 10 dagers karanteneplikt. Forutsetningen er ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to tidligst kan tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. 

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5.

Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Forskrift om endring i covid-19-forskriften 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Se oppdatert veileder fra FHI for bilbransjen i vår smittevernveileder >