Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Håndtering av merverdiavgift ved midlertidig stans i utleie av biler under korona-krisen

NBF har fått spørsmål fra medlemmer om håndtering av merverdiavgift i tilknytning til bilutleievirksomhet. Bakgrunnen er at bedrifter som driver bilutleie søker å redusere kostnader under korona-pandemien ved å avskilte leiebiler midlertidig for å redusere kostnader til forsikring, trafikkforsikringsavgift og eventuelle andre løpende kostnader.

Spørsmålet er om dette kan gjøres uten at det utløser plikt til å tilbakeføre merverdiavgift.

Som hovedregel er det ikke mulig for merverdiavgiftspliktige virksomheter å fradragsføre inngående merverdiavgift på personkjøretøy. Det er noen unntak fra denne hovedregelen. Det kan blant annet gjøres fradrag for inngående merverdiavgift på personkjøretøy som brukes til utleie. Motstykket er at det må beregnes utgående merverdiavgift på leiebeløpene og vederlaget.

Merverdiavgiftsloven inneholder regler om justering og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift for noen varer. Det innebærer at fradragsført merverdiavgift avkortes forholdsmessig, og dermed må tilbakebetales til staten, om bruken innen en viss periode endres slik at det ikke foreligger fradragsrett lenger.

Det er egne tilbakebetalingsregler for utleiekjøretøy. For å unngå at kjøretøyene selges avløftet merverdiavgift kort tid etter registrering, må det tilbakebetales forholdsmessig merverdiavgift dersom kjøretøyene selges innen fire år etter registrering i motorvognregisteret. Merverdiavgiftsregelverket skal ikke kunne omgås ved at det kreves fradrag for inngående merverdiavgift uten at det korresponderende faktureres med utgående merverdiavgift. Tilbakebetalingsplikten utløses hvis kjøretøyet "selges eller omdisponeres" til bruk som ikke ville gitt fradragsrett.

Problemstillingen er altså om avskilting av utleiekjøretøy er en omdisponering som utløser tilbakebetalingsplikt. I kommentarene til merverdiavgiftsloven § 9-6 vises det til et brev fra Skattedirektorat fra 2004 som uttrykk for gjeldende praksis. I brevet gis det som et utgangspunkt uttrykk for forståelsen av den aktuelle bestemmelsen i merverdiavgiftsloven, som er at avskilting av utleiekjøretøy for å kutte kostnader skal anses som en omdisponering som utløser plikt til å tilbakeføre merverdiavgift. Dette er bare et utgangspunkt, og formålet bak bestemmelsen taler for at avskilting under korona-krisen ikke er en slik omdisponering, siden utleie ikke er et alternativ for kjøretøyene nå, og at de dermed ikke kan generere utgående merverdiavgift gjennom utleie. Det er ingen omgåelsessituasjon, så lenge bilene tas tilbake i samme utleievirksomhet når krisen er over.

Etter NBFs vurdering kan skattemyndighetene samtykke i at tilbakeføring av merverdiavgift unnlates dersom dette skyldes årsaker den avgiftspliktige ikke har hatt herredømme over eller om tilbakeføring og beregning av merverdiavgift av andre grunner vil være særlig urimelig overfor den avgiftspliktige. Et samtykke gis virkning fra tidspunktet personkjøretøyet selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett.

Før kjøretøyene eventuelt avskiltes, må bedriftene henvende seg til Skatteetaten ved det lokale skattekontoret, og klargjøre situasjonen, slik at det eventuelt kan søkes dispensasjon dersom Skatteetaten skulle ha en annen forståelse av regelverket. Det er viktig å gjøre denne avklaringen med skattekontoret i forkant, slik at man ikke risikerer å bli møtt med et avgiftskrav senere.

NBF vil også følge opp spørsmålsstillingen videre mot Finansdepartementet.