Har du forskuttert lønn til arbeidstakerne ved permittering etter arbeidsgiverperioden på 2 dager?

Nyhet

Publisert

Merk deg disse reglene og fristene!

I forskrift av 8. april 2020, FOR-2020-04-08-757 fremgår at staten betaler lønnskompensasjon inntil 6 G (NOK 599.148) fra dag 3 til og med dag 20. 

Dersom du som permitterende arbeidsgiver har forskuttert stønaden i form av lønn i denne stønadsperioden, refunderes utbetalt lønn, oppad begrenset til 6 ganger grunnbeløpet per år. 

Merk deg at arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden etter første ledd for permitteringsperioder som har startet før 20. april 2020.

Dersom permitteringsperioden starter etter denne datoen og arbeidsgiver forskutterer stønadsperioden, så har altså ikke arbeidsgiver krav på refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten i etterkant. Arbeidsgivere må derfor ikke forskuttere lønn til ansatte i 18-dagers stønadsperiode for permitteringer som starter etter 20. april 2020. 

NAV kan kreve at arbeidsgivere dokumenterer grunnlaget for refusjon. 

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til Arbeids- og velferdsetaten innen 31. august 2020.