Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Kompensasjonsordningen - endringer fra april

Kompensasjonsordningen for næringslivet har som formål å gi foretak med stort omsetningsfall som følge av viruspandemien en økonomisk kompensasjon til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. Nå er det mulig å søke om støtte for april i ordningen. Samtidig er det innført noen endringer i støtteordningen.

I en pressemelding fra 15. mai 2020 varslet regjeringen at det nå åpnes for å søke kompensasjon for april. Skatteetaten har oppdatert søknadsportalen og det er mulig å legge inn søknader på kompensasjonsordning.no fra 16. mai. Skatteetatens servicetelefon for næringslivet er åpen fra 18. mai. Søknadsportalen for månedene mars, april og mai vil være åpen til 30. juni.

Finansdepartementet har samtidig foretatt enkelte endringer i kompensasjonsordningen. Den viktigste justeringen er at egenandelen settes ned. Egenandelen halveres fra kr. 10.000 til kr. 5.000 for virksomheter som ikke er pålagt å stenge av staten. Dette er et tiltak for å komme de minste bedriftene i møte. I tillegg er det foretatt noen øvrige justeringer i ordningen. Blant annet kan foretak motta gaver for inntil kr. 3.000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Øvrige inntekter fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende. I tillegg vil såkalte sesongbedrifter få en egen beregningsmodell for kompensasjon fra og med mai.

Kompensasjonsordningen omtales ofte som en kontantstøtte for næringslivet, og er ment å bidra til dekning av enkelte faste, uunngåelige kostnader. Dette omfatter eksempelvis leie av lokaler, lys og varme, vann, avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Det er egne og konkrete poster i næringsoppgaven som faller inn i ordningen. Skatteetaten vil godkjenne kostnader som kan føres på de postene som er listet opp i oversikten i ordningen, men enkelte utgiftsposter som kan føres på disse postene i næringsoppgavene, vil likevel ikke kunne regnes med. For eksempel gjelder dette kostnader som varierer med aktivitetsnivået i bedriften.

Støtteordningen gjelder i utgangspunktet midlertidig for mars, april og mai. Regjeringen har signalisert at det vil gjennomføres en vurdering om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet.

NBF har gitt innspill om behov for flere endringer i kompensasjonsordningen. Dette er fortrinnsvis kanalisert gjennom NHO, som basert på tilbakemeldinger fra blant annet NBF og medlemsbedriftene har gitt vurderinger av ordningen til Finansdepartementet. For NBF er særlig følgende områder viktig.

  • Egenandel: Svært viktig for små bedrifter. Egenandelen er nå halvert, NBF hadde sett at den ble fjernet helt
  • Store bedrifter, konsern- og kjedeforhold: NBF mener det må være likebehandling uavhengig av juridisk struktur i forhold til om virksomhetene er organisert som egne AS eller avdelinger
  • Beregning av tilskudd, forskriftens § 3-1 (5): Urettferdige utslag ved underskudd i 2019 for ellers levedyktige bedrifter
  • Bedrifter med fremtidig omsetningssvikt: For bilbransjen er dette spesielt viktig, med senvirkninger av redusert ordre- og kontraktsinngang på nye biler og leveringstid fra fabrikk

NBF er særlig skuffet over at det ikke er foretatt endringer på området som har med juridisk struktur og organisering å gjøre. Vi er spesielt opptatt av likebehandling uavhengig av selskapsform. Om bedriftene er organisert som konsern eller med flere avdelinger i ett AS, så bør ikke dette være utslagsgivende i forhold til støtteberegningen. Politisk ledelse har tidligere uttalt at det ikke skal spille noen rolle om bedriften er delt i ett stort foretak eller mange små. I praksis er det imidlertid nå en forskjellsbehandling der et foretak må søke under ett – mens et konsern kan søke for hvert enkelt selskap.

Finansminister Jan Tore Sanner sa følgende under sin innledning på pressekonferansen 17. april 2020 om kompensasjonsordning til bedrifter og lansering av søknadsportal:

- En utfordring i en støtteordning som denne, er at norske bedrifter har organisert seg på ulike måter. Spesielt de store bedriftene. Noen har organisert seg som ett stort foretak med mange avdelinger, mens andre har valgt å organisere seg som egne foretak i et felles konsern. Eller i ulike mellomløsninger.

Finansministeren sa videre at et konsern kan ha inntektene i en del av konsernet og selve aktiviteten i en annen del. - Vi har lagt vekt på at like virksomheter skal behandles så likt som mulig uavhengig av hvilken organisering de har valgt. Spesielt legger vi opp til at store foretak og store konserner skal behandles likt. Og at det må være et samlet tak på hvor mye støtte de kan få, sa Jan Tore Sanner.

Både NBF og NHO har vært og er tydelige på at de forskjellsbehandlinger som ligger i ordningen bør fjernes. Vi fortsetter å jobbe for justeringer av ordningen, ikke bare overfor Finansdepartementet, også overfor stortingspolitikerne.

Nyttige lenker:

Les mer om NHOs informasjon om ordningen på Arbinn

Les mer om regjeringens pressemelding her

Les mer om kompensasjonsordningen her

Her kan du beregne omsetningsbortfallet og eventuelt tilskudd

Les ny forskrift som detaljregulerer ordningen her