"Lønn i 20 dager" ved permittering – beregning av arbeidsgiverperiode og stønadsperiode ved hel eller delvis permittering

Med virkning fra 20. mars 2020 har arbeidstaker krav på "lønn" i 20 dager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og staten (18 dager). Mens arbeidsgiver skal betale full alminnelig lønn i to dager, altså ikke begrenset til 6 G, så betaler staten lønnskompensasjon inntil 6 G (NOK 599.148) fra dag 3 til og med dag 20. Etter dette vil arbeidstaker som hovedregel ha krav på dagpenger fra staten (NAV).

 Se for øvrig info på NAV vedr. vilkår for dagpenger ved permittering https://www.nav.no/arbeid/permittert

NBF har fått flere spørsmål både om beregning av arbeidsgiverperioden på 2 dager og 18 stønadsdager ved hel og delvis permittering. Beregning av stønaden i de 18 dagene er nå nærmere regulert i en forskrift av 8. april 2020, Midlertidig forskrift om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte, covid-19,  https://lovdata.no/forskrift/2020-04-08-757

 Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden på 2 dager ved delvis permittering, eks. 50 % permittering?

Arbeidsgiver har lønnsplikt i 2 arbeidsdager. Med "arbeidsdag" menes dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, f.eks. helligdager, dager som er fridager i arbeidstidsordningen, avspaseringsperioder, permisjoner o.l, men den løper videre fra neste arbeidsdag. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Dersom en arbeidstaker i 100 % stilling blir permittert 50 %, så vil det ta 4 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er oppfylt. 

Blir antall dager med lønnskompensasjon fra staten (18 dager) fordoblet ved 50 % permittering?

Lønnskompensasjonen skal utbetales med en dagsats for 18 kalenderdager med unntak av lørdag og søndag. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

Stønadsperioden utvides dermed ikke ved delvis permittering slik som permitteringslønn fra arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker er delvis permittert, så reduseres stønaden per dag forholdsmessig ved arbeid hos permitterende arbeidsgiver. (Det understrekes også at stønaden reduseres i de tilfellene hvor permitterte tas inn på korte oppdrag i stønadsperioden). Stønaden reduseres imidlertid ikke ved lønn fra andre arbeidsgivere. 

Totalt blir perioden med lønnskompensasjon ved eksempelet 50 % permittering 22 dager. Av disse dagene utgjør arbeidsgivers lønnspliktperiode 4 halve dager med full lønn. Arbeidstaker utfører 50 % arbeid og halvparten av kompensasjonen er alminnelig lønn for denne arbeidsytelsen i perioden. Etter arbeidsgiverperioden løper 18 dager med stønad for å kompensere bortfall av lønnsinntekt – fordelt med 50 % lønn fra arbeidsgiver for arbeidsytelsen og 50 % stønad fra NAV til dekning av bortfall av arbeidsinntekt (begrenset til 6 G).